วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
 
        หน้าแรก
        เกี่ยวกับ สวพ.๘
        หน่วยงานในสังกัด
        โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร
        โครงการพระราชดำริและพิเศษ
        รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
        บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่
        กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
        งานบริการวิเคราะห์
        การเก็บตัวอย่างดิน
        การจัดการความรู้ (KM)
        วารสารเกษตรชายแดนใต้
        ๑๕ ปี กับ สวพ.๘
        ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ร.บ.ข่าวสารภาครัฐ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาข้อมูลด้วย Google
.
.
แนะนำ "วิธีการจัดการพืช เมื่อประสบปัญหาน้ำท่วม" โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
.
.
  
     
 
เมื่อวันที่ 10 มค. 2560 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้เข้ามาดูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมใน ศวพ.พัทลุง ทั้งในสำนักงานและพื้นที่งานทดลอง กระจูด หน่อไม้น้ำ ปาล์มน้ำมัน และแปลงนาข้าว ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งหมด และได้เยี่ยมเยียนเกษตรกร พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่ง เป็นพื้นที่ติดทะเลสาบสงขลามี น้ำท่วมขังทางสัญจรและบ้านเรือนจนต้องมากางเต้นท์พักอาศัยบนถนนชั่วคราว
.
.
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2560" จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
.
รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 25 มกราคม พ.ศ.2560 (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วครบ 5 ปี)
.
รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 27 มกราคม พ.ศ. 2561 (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม)
.
แบบตอบรับการฝึกอบรม
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.8 โทร 074-445905-6 ต่อ 52
.
 
.
สวพ.8 "ล่องเรือ ปลูกป่านาเล" เพื่อ "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ" ในโครงการขับเคลือนผลงานวิจัยการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
>> มีต่อ
.
.
.
การจัดการความรู้ (Km) เทคโนโลยีการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มดาหลา
.
งานบริการวิเคราะห์ - ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย-สำหรับ-กคบ
งานบริการวิเคราะ            ์ - ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย-สำหรับ-ขึ้นทะเบียน
งานบริการวิเคราะ            ์ - แบบฟอร์มรายละเอียดการส่งตัวอย่างอื่นๆ
.
.
.
ทางเลือกการปลูกพืชแซมยาง พืชร่วมยาง และกิจกรรมเสริมรายได้ของชาวสวนยาง
.
สำรวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสงขลา
.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2557-2558
.
การจัดการพืชหลังการประสบปัญหาน้ำท่วม
.
เอกสารเผยแพร่เกษตรกร ปี 2559 ปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต เรื่อง "9 หลักวิชาการ เพื่อลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตพืช"
.
การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการผลิตพืช
.
 บทความวิชาการและเอกสารเผยแพร่เพิ่มเติม
.
.
แบบคำขอส่งตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.๘
แบบฟอร์มรวมขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์พร้อมแนบแบบฟอร์มเฉพาะตัวอย่าง
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างดิน
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างน้ำ
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างพืช
.
.
 
  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 พบปะ เยี่ยมชม การฝึกอบรมหลักสูตร " การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลแตง เพื่อเสริมรายได้" โดยมี เจ้าหน้าที่ สวพ.8 เป็นวิทยากร ณ ศาลาประชาคม ม.2 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
.
             
 
  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา นำโดย นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 นำข้าราชการในหน่วยงาน เข้าร่วมพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ สนามหน้าลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเพศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
.
             
 
  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา จัดอบรม "การเพาะเห็นในถุงพลาสติก เพื่อเสริมรายได้" โดย นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ สวพ.8 เป็นผู้บรรยาย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 73 ราย จากเป็าหมาย 70 ราย เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม คือ เกษตรกรใน ต.น้ำขาว หมู่ 1 - หมู่ 9 และในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการแจกก้อนเห็ดให้เกษตรกร คนละ 4 ก้อน ณ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา
.
 
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป พระราชทานรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในส่วนนิทรรศการแสดงผลงานของกรมวิชาการเกษตร นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา และนายอานันท์ เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่องการแปรรูปเส้นใยจากลำต้นดาหลา เพื่อใช้ในอุตสากรรมสิ่งทอและการตัดยอดลองกองเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป พระราชทานรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในส่วนนิทรรศการแสดงผลงานของกรมวิชาการเกษตร นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา และนายอานันท์ เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่องการแปรรูปเส้นใยจากลำต้นดาหลา เพื่อใช้ในอุตสากรรมสิ่งทอและการตัดยอดลองกองเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
.
  
  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร ที่คว้ารางวัล "ผลงานดีเด่น จากการประกวดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ปี2559" เรื่องการพัฒนาเบญจมาสเชิงการค้าในโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามพระราชดำริ จ.ยะลา โดยโครงการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ทดลองการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวในภาคใต้ กรมวิชาการเกษตรได้ทำการวิจัยและพัฒนา จนทำให้มีการขยายผลเบญจมาสเชิงการค้าได้ ซึ่งปัจจุบันไทยนำเข้าเบญจมาสจากมาเลยเซียปีละประมาณ 50ล้านบาท โครงการนี้ได้ช่วยลดการนำเข้าและเป็นอาชีพแก่เกษตรกร ซึ่งเบญจมาสเป็นพืชที่ยังขยายการผลิตได้อีกในภาคใต้
         ขอแสดงความยินดีกับทีมงาน และขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่าน และทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน งานวิจัยและพัฒนาเหล่านี้ได้มีการถ่ายทอดและขยายผลแก่เกษตรกรในหลายพื้นที่
.
 
 
  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร ที่คว้ารางวัล งานวิจัยดีเด่นประจำปีของกรมวิชาการเกษตร สาขาพัฒนางานวิจัย เรื่อง การแปรรูปต้นดาหลาเป็นเส้นใยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้า ในงานประชุมวิชาการประจำปี2559 ณ จังหวัดชลบุรี ผลงานนี้ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ และได้รับความร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
.
 
.
สวพ.8 เปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน

    นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ ขึ้น17แห่งทั่วประเทศ โดยในภาคใต้ตอนล่างมีอยู่2แห่งที่จังหวัดพัทลุงและปัตตานี ซึ่งจะเป็นแปลงต้นแบบการผลิตพืชในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ เกษตรกรมักปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ และการทำการประมง เป็นต้น ศูนย์แห่งนี้จะถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามศักยภาพของของพื้นที่นั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล

     นายธนวัฒน์ เสนเผือก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กล่าวเสริมว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ พัทลุง มีพื้นที่ดำเนินการ 35 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการด้านพืช โดยการนำเอาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทั้งด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืชผสมผสาน การผลิตไม้ผล และพืชสมุนไพร เครื่องจักรกลการเกษตรจัดดำเนินการในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการปลูกข้าวเฉี้ยงพัทลุง พื้นที่ 10 ไร่ พืชไร่และพืชสวน พื้นที่ 16 ไร่ โดยปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวคิด 9 พืชผสมผสาน ปลูกพืชผักหมุนเวียน แหล่งน้ำพื้นที่ 9 ไร่ มีการปลูกบัวฉัตร บัวสาย กระจูด และ กระจับ พื้นที่บนคันบ่อปลูกตะไคร้ กล้วย พืชผักผสมผสาน ในแหล่งน้ำเลี้ยงปลาดุก และ ปลาตะเพียน ซึ่งเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรมในพื้นที่นาเป็นพืชหลัก

     ด้านนายฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ " ทฤษฎีใหม่ ”ปัตตานี เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการด้านพืช โดยการนำเอาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทั้งด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืชผสมผสาน การผลิตไม้ผล และพืชสมุนไพร เครื่องจักรกลการเกษตรจัดดำเนินการในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเหมาะสมกับเขตภาคใต้ล่าง ศูนย์เรียนรู้ฯ ปัตตานี พื้นที่ดำเนินการ 13 ไร่ มีการปลูกข้าวเหนียวแดง พื้นที่ 2 ไร่ พืชไร่และพืชสวน พื้นที่ 9 ไร่ ได้แก่ อ้อย ข้าวโพดหวาน ถั่วหรั่ง มันขี้หนู มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ มะพร้าว กล้วย และ พืชผัก แหล่งน้ำพื้นที่ 1 ไร่ มีการปลูกผักบุ้ง และ ผักกระเฉด พื้นที่บนคันบ่อปลูกกล้วย มะพร้าวน้ำหอม พืชผักผสมผสาน ในแหล่งน้ำเลี้ยงปลาดุก และ ปลาสวาย มีที่พักอาศัยพื้นที่ 1 ไร่ รอบบริเวณบ้านพักปลูกพืชผักผสมผสานและมีโรงเรือนเพาะเห็ด จำนวน 1 โรง

     อย่างไรก็ดี ทั้ง 2 ศูนย์เรียนรู้ฯ นี้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน ที่สามารถเข้าไปศึกษาถึงกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความร ู้และเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งถือว่างานด้านการเกษตรเป็นพื้นฐานของประเทศไทยนอกจากนั้น จะสามารถทำให้การเกษตรอยู่คู่กับประเทศไทยได้อย่าง มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป


 
ภาพกิจกรรมหน้าที่   [1]  [2]  [3 [4]  [5]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th