วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
 
        หน้าแรก
        เกี่ยวกับ สวพ.๘
        หน่วยงานในสังกัด
        โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร
        โครงการพระราชดำริและพิเศษ
        รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
        บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่
        กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
        งานบริการวิเคราะห์
        การเก็บตัวอย่างดิน
        การจัดการความรู้ (KM)
        วารสารเกษตรชายแดนใต้
        ๑๕ ปี กับ สวพ.๘
        ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ร.บ.ข่าวสารภาครัฐ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาข้อมูลด้วย Google
.
.
  ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.8)
.
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
บัญชีประเมินพัสดุชำรุด
เงื่อนไขการขาดทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 22 รายการ และวัสดุ (ยางรถยนต์) จำนวน 16 เส้น
.
รายงานติดตามหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อคำถาม แบบการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
.
 
 
  
  ขอแสดงความยินดี กับเจ้าหน้าที่สวพ.8 ที่ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร สาขาพัฒนางานวิจัย เรื่องเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จ.ตรัง" โดย นางสาวกลอยใจ คงเจี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นางสาวอัจจิมา จิรกวิน นักวิชาการเกษตร, นายนฤพันธุ์ จันทร์พุ่ม นักวิชาการเกษตร, ดร.สุคนธ์ วงค์ชนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผอ.ศวพ.ตรัง, นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง), ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) สูง ผอ.สวพ.8
.
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ประจำปี 2561
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการทรงพุ่มมันปูผักพื้นบ้านทางเลือก
การนำวัสดุเศษเหลือจากการผลิตแป้งสาคูมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม
อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อการเจริญของเห็ดต่งฝน
พัฒนาตัวชี้วัดการผลิตพืชตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ ครัวเรือนและระดับชุมชนหมู่บ้าน
ศึกษาและคัดเลือกสายต้นกล้วยหิน
ศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยหิน
พัฒนาแปลงต้นแบบ การปลูกสร้างสวนใหม่ส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดสงขลา
ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพผลส้มโอ พันธุ์หอมหาดใหญ่
การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบและวัสดุปลูกที่เหมาะสม
การผลิตตัวอย่างพืชอ้างอิงภายใน สำหรับการวิเคราะห์พืชของห้องปฏิบัติการพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
เปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตดอก
เปรียบเทียบพันธุ์บัวหลวงเพื่อการผลิตไหลบัว
วิธีการและระยะปลูกที่เหมาะสมสำหรับหน่อไม้น้ำ
การไว้กอที่เหมาะสมสำหรับหน่อไม้น้ำ
ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สารสกัดจากต้นคล้าในการยับยั้งเชื้อรา
ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการศัตรูส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่แบบผสมผสาน(IPM)
การจำแนกสายพันธุ์เห็ดร่างแหโดยใช้สัณฐานวิทยา และเทคนิคทางชีวโมเลกุล
.
.
 
รายงานผลงานวิจัยเด่น สวพ.8


กลุ่มวิชาการ
กลุ่มพัฒนาพืชและปัจจัยการผลิต 1
กลุ่มพัฒนาพืชและปัจจัยการผลิต 2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
.
.
.
  กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ได้จัดทำคลิปวีดีโอ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส)

เพื่อให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างการรับรู้ตามช่องทางที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร ของกรมวิชาการเกษตร ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
.
.
เรื่องที่ 1 ความเป็นมา..มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร
.
.
เรื่องที่ 2 วิธีการพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
.
.
เรื่องที่ 3 วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอส อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
.
.
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10)" อยากให้เกษตรกร/ประชาชน ชมกันมากๆ เพื่อเข้าใจการน้อมนำแนวพระราชดำร ิมาใช้พัฒนาชุมชนตามสภาพปัญหา/ความต้องการของชุมชน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน และ โครงการ 9101ฯ นี้ จะต่อยอด/ดำเนินการต่อเนื่องจากผลกำไรของการดำเนินการ เกิดการจ้างงาน/รายได้ให้เกษตรกร เกิดความยั่งยืน นับเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อย่างแท้จริง
 
.
งานบริการวิเคราะห์ - ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย-สำหรับ-กคบ
งานบริการวิเคราะ            ์ - ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย-สำหรับ-ขึ้นทะเบียน
งานบริการวิเคราะ            ์ - แบบฟอร์มรายละเอียดการส่งตัวอย่างอื่นๆ
.
.
.
"เกษตรตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
.
"ผลงานวิจัยใหม่ กรมวิชาการเกษตร" เพื่อใช้ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกร และคุณภาพชีวิตของคนไทย
.
บทความวิจัยสารพิษตกค้าง : ข้อมูลสำคัญในการจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตร พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส
.
การจัดการพืชเมือประสบปัญหาน้ำท่วม
.
การจัดการปาล์มน้ำมันเมื่อประสบปัญหาน้ำท่วม
.
บทความสั้นออนไลน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน "พัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน"
.
13+1 งานตามนโยบายเกษตรของรัฐบาล งานที่ต้องสร้างการรับรู้
.
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา รายงานประจำปี 2559 เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานให้หน่วยงานราชการ และผู้สนใจได้รับทราบ
.
ทางเลือกการปลูกพืชแซมยาง พืชร่วมยาง และกิจกรรมเสริมรายได้ของชาวสวนยาง
.
สำรวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสงขลา
.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2557-2558
.
การจัดการพืชหลังการประสบปัญหาน้ำท่วม
.
เอกสารเผยแพร่เกษตรกร ปี 2559 ปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต เรื่อง "9 หลักวิชาการ เพื่อลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตพืช"
.
การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการผลิตพืช
.
 บทความวิชาการและเอกสารเผยแพร่เพิ่มเติม
.
.
รายงานฉบับเต็ม เรื่อง การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
.
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตพืช โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขล
.
แบบคำขอส่งตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.๘
แบบฟอร์มรวมขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์พร้อมแนบแบบฟอร์มเฉพาะตัวอย่าง
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างดิน
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างน้ำ
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างพืช
.
.
 
 
 
 
  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 โดยมี คณะกรรมการบริหาร บุคลากรในสังกัด และหน่วยงานภายนอก ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับข้าราชการ และบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานต่อไป
.
 
 
 
 
 
 
 
  สวพ.8 ส่งความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา และศูนย์ควบคุมยางสงขลา ได้ร่วมโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยได้จัดกิจกรรมส่งความสุขช่วงปีใหม่ จากใจกรมวิชาการเกษตร เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าสำนักงาน ให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ และขนมขบเคี้ยว แก่ผู้ที่เดินทางสัญจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้มีผู้รับบริการทั้งสิ้น จำนวน 1,845.ราย
 
ภาพกิจกรรมหน้าที่   [1]  [2]  [3 [4 [5]
 
ผู้อำนวยการ สวพ.8
 
 
ดร.จิระ  สุวรรณประเสริฐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th