วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
 
        หน้าแรก
        เกี่ยวกับ สวพ.๘
        หน่วยงานในสังกัด
        โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร
        โครงการพระราชดำริและพิเศษ
        รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
        บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่
        กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
        งานบริการวิเคราะห์
        การเก็บตัวอย่างดิน
        การจัดการความรู้ (KM)
        วารสารเกษตรชายแดนใต้
        ๑๕ ปี กับ สวพ.๘
        ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ร.บ.ข่าวสารภาครัฐ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาข้อมูลด้วย Google
.
.
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
.
บทความวิจัยสารพิษตกค้าง : ข้อมูลสำคัญในการจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตร พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส
.
รายงานฉบับเต็ม เรื่อง การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
.
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การพัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตพืช โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลา
.
"เกษตรตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
.
"ผลงานวิจัยใหม่ กรมวิชาการเกษตร" เพื่อใช้ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกร และคุณภาพชีวิตของคนไทย
.
.
 
รายงานผลงานวิจัยเด่น สวพ.8


กลุ่มวิชาการ
กลุ่มพัฒนาพืชและปัจจัยการผลิต 1
กลุ่มพัฒนาพืชและปัจจัยการผลิต 2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
.
.
 
.
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10)" อยากให้เกษตรกร/ประชาชน ชมกันมากๆ เพื่อเข้าใจการน้อมนำแนวพระราชดำร ิมาใช้พัฒนาชุมชนตามสภาพปัญหา/ความต้องการของชุมชน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน และ โครงการ 9101ฯ นี้ จะต่อยอด/ดำเนินการต่อเนื่องจากผลกำไรของการดำเนินการ เกิดการจ้างงาน/รายได้ให้เกษตรกร เกิดความยั่งยืน นับเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อย่างแท้จริง
>> มีต่อ
 
.
งานบริการวิเคราะห์ - ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย-สำหรับ-กคบ
งานบริการวิเคราะ            ์ - ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย-สำหรับ-ขึ้นทะเบียน
งานบริการวิเคราะ            ์ - แบบฟอร์มรายละเอียดการส่งตัวอย่างอื่นๆ
.
.
.
การจัดการพืชเมือประสบปัญหาน้ำท่วม
.
การจัดการปาล์มน้ำมันเมื่อประสบปัญหาน้ำท่วม
.
บทความสั้นออนไลน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน "พัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน"
.
13+1 งานตามนโยบายเกษตรของรัฐบาล งานที่ต้องสร้างการรับรู้
.
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา รายงานประจำปี 2559 เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานให้หน่วยงานราชการ และผู้สนใจได้รับทราบ
.
ทางเลือกการปลูกพืชแซมยาง พืชร่วมยาง และกิจกรรมเสริมรายได้ของชาวสวนยาง
.
สำรวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสงขลา
.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2557-2558
.
การจัดการพืชหลังการประสบปัญหาน้ำท่วม
.
เอกสารเผยแพร่เกษตรกร ปี 2559 ปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต เรื่อง "9 หลักวิชาการ เพื่อลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตพืช"
.
การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการผลิตพืช
.
 บทความวิชาการและเอกสารเผยแพร่เพิ่มเติม
.
.
 
  สวพ.8 แนะนำให้ความรู้เพื่อสนับสนุนชุมชน ในการทำโครงการปุ๋ยหมัก 9101

นายโสพล ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ชุมชนทำโครงการ 9101 นั้นทราบว่าหลายชุมชนมีการจัดทำโครงการผลิตปุ๋ยหมัก ซึ่งปุ๋ยหมักจัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามพระราชบัญญัติปุ๋ยพ.ศ. 2550 ทีเขียนไว้ว่า "ปุ๋ยอินทรีย์” หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้หรือทำมาจากวัสดุอินทรีย์ ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีทำให้ชื้น สับ หมัก บด ร่อน สกัด หรือด้วยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ

แต่ถ้าหากชุมชนต้องการผลิตเพื่อการค้า หรือขาย ปุ๋ยอินทรีย์ ชุมชนต้องขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรเสียก่อน เนื่องจาก พ.ร.บ. ได้กำหนดไว้ว่าการฝ่าฝืนพรบ.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่ขออนุญาติผลิตเพื่อการค้า หรือไม่ขออนุญาตขาย หรือผลิตปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการทำภาชนะบรรจุ จะมีโทษตามที่พรบ.กำหนด ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8 กล่าว กลุ่มเกษตรกร ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้เชิญเป็นที่ปรึกษาการจัดทำโครงการ 9101 ซึ่งชุมชนต้องการผลิตปุ๋ยหมักถือว่าเป็นการด ีเพราะนอกจากจะมีการจ้างแรงงานแล้ว ยังได้ปุ๋ยไปบำรุงดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ ์และช่วยให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตดีกว่าเดิม เมื่อมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในระดับที่เหมาะสม และแนะนำว่า ในโครงการ 9101 สำหรับชุมชนที่ยังไม่เคยดำเนินการผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า ให้ทำการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อการแจกจ่ายให้แก่สมาชิกกลุ่มจะเหมาะสมกว่า ซึ่งจะไม่อยู่ในขอบข่ายการบังคับตาม พรบ.ปุ๋ย และจะสามารถทำเนินการได้ทันกรอบเวลาที่โครงการกำหนด

หากชุมชนใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแต่นะจังหวัดที่ใกล้บ้าน หรือหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในภูมิภาค

.
 
  สวพ.8 เปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน

    นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ ขึ้น17แห่งทั่วประเทศ โดยในภาคใต้ตอนล่างมีอยู่2แห่งที่จังหวัดพัทลุงและปัตตานี ซึ่งจะเป็นแปลงต้นแบบการผลิตพืชในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ เกษตรกรมักปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ และการทำการประมง เป็นต้น ศูนย์แห่งนี้จะถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามศักยภาพของของพื้นที่นั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล

     นายธนวัฒน์ เสนเผือก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กล่าวเสริมว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ พัทลุง มีพื้นที่ดำเนินการ 35 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการด้านพืช โดยการนำเอาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทั้งด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืชผสมผสาน การผลิตไม้ผล และพืชสมุนไพร เครื่องจักรกลการเกษตรจัดดำเนินการในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการปลูกข้าวเฉี้ยงพัทลุง พื้นที่ 10 ไร่ พืชไร่และพืชสวน พื้นที่ 16 ไร่ โดยปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวคิด 9 พืชผสมผสาน ปลูกพืชผักหมุนเวียน แหล่งน้ำพื้นที่ 9 ไร่ มีการปลูกบัวฉัตร บัวสาย กระจูด และ กระจับ พื้นที่บนคันบ่อปลูกตะไคร้ กล้วย พืชผักผสมผสาน ในแหล่งน้ำเลี้ยงปลาดุก และ ปลาตะเพียน ซึ่งเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรมในพื้นที่นาเป็นพืชหลัก

     ด้านนายฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ " ทฤษฎีใหม่ ”ปัตตานี เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการด้านพืช โดยการนำเอาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทั้งด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืชผสมผสาน การผลิตไม้ผล และพืชสมุนไพร เครื่องจักรกลการเกษตรจัดดำเนินการในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเหมาะสมกับเขตภาคใต้ล่าง ศูนย์เรียนรู้ฯ ปัตตานี พื้นที่ดำเนินการ 13 ไร่ มีการปลูกข้าวเหนียวแดง พื้นที่ 2 ไร่ พืชไร่และพืชสวน พื้นที่ 9 ไร่ ได้แก่ อ้อย ข้าวโพดหวาน ถั่วหรั่ง มันขี้หนู มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ มะพร้าว กล้วย และ พืชผัก แหล่งน้ำพื้นที่ 1 ไร่ มีการปลูกผักบุ้ง และ ผักกระเฉด พื้นที่บนคันบ่อปลูกกล้วย มะพร้าวน้ำหอม พืชผักผสมผสาน ในแหล่งน้ำเลี้ยงปลาดุก และ ปลาสวาย มีที่พักอาศัยพื้นที่ 1 ไร่ รอบบริเวณบ้านพักปลูกพืชผักผสมผสานและมีโรงเรือนเพาะเห็ด จำนวน 1 โรง

     อย่างไรก็ดี ทั้ง 2 ศูนย์เรียนรู้ฯ นี้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน ที่สามารถเข้าไปศึกษาถึงกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความร ู้และเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งถือว่างานด้านการเกษตรเป็นพื้นฐานของประเทศไทยนอกจากนั้น จะสามารถทำให้การเกษตรอยู่คู่กับประเทศไทยได้อย่าง มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป
.
  
  
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ขอแสดงความยินดีกับ นายนัน ชูเอียด อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เกษตรกรดีเด่นสาขาเกษตรดีทีเหมาะสม (GAP) ภาคใต้ตอนล่าง. พืช สละ ได้รับมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตรจาก นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 "วิจัยเกษตรเด่น เน้นนวัตกรรม นำสู่ประเทศไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560

ประวัติ : นายนัน ชูเอียด อายุ 57 ปี
ที่อยู่ : 150 หมู่ที่ 9 ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัดพัทลุง
การศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาโอ่ อ.เมือง จ.พัทลุง และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กศน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8377042
สถานภาพ : สมรสกับ นางประภา ชูเอียด มีบุตร - ธิดา 3 คน
ประวัติการประกอบอาชีพ : เริ่มทำสวนยางพารา ต่อมาในปี2537 เปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพารามาปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ปี2542 ได้ศึกษาดูงานสวนสละ นายอาทิตย์ มติธรรม เกษตรกร จ.สุราษฏร์ธานี ซึ่งปลูกสละ พันธุ์เนินวง จึงเป็นจุดเริ่มต้น การนำสละพันธุ์เนินวงมาปลูกแซมในสวนทุเรียน จำนวน 35 ต้น โดยมีแนวคิดว่าสละเป็นพืชที่ให้ผลผลิตตลอดปี มีรายได้ตลอดปี สามารถกำหนดราคาได้เอง และเป็นพืชที่สามารถปลูกร่วมกับพืชอื่นได้ สร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยการแปรรูปผลผลิตเป็นสละลอยแก้ว ต่อมาปี2556 ได้เปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพารามาปลูกสละพันธุ์สุมาลี เพิ่มพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 135 ต้น ปี2558 ผลผลิตสละพันธุ์สุมาลี จำนวน 300 กก. เป็นเงิน 21000 บาท ปี2559 จำนวน 5,000 กก. เป็นเงิน 350,000 บาท ปัจจุบันมีการปลูกสละทดแทนพื้นที่ปลูกยางพาราที่ทีราคาตกต่ำ

นายนัน ชูเอียด ยึดหลัก "เปลี่ยนแนวคิดชีวิตจะเปลี่ยน"จึงมีแนวคิดว่า จะทำการเกษตรให้ได้มาตรฐานต้องเข้าร่วมโครงการความปลอดภัยอาหารด้านพืช ทำให้นายนัน ชูเอียด ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช GAP โดยนำใบรับรองเข้าร่วมกลุ่ม OTOP และใช้ใบรับรองเป็นโลโก้ทางการค้า
.
แบบคำขอส่งตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.๘
แบบฟอร์มรวมขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์พร้อมแนบแบบฟอร์มเฉพาะตัวอย่าง
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างดิน
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างน้ำ
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างพืช
.
.
 
 
 
 
  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ดร.จิระ สุวรรณประเสริฐ เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 โดยมี คณะกรรมการบริหาร บุคลากรในสังกัด และหน่วยงานภายนอก ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับข้าราชการ และบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานต่อไป
.
 
 
 
 
 
 
 
  สวพ.8 ส่งความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา และศูนย์ควบคุมยางสงขลา ได้ร่วมโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยได้จัดกิจกรรมส่งความสุขช่วงปีใหม่ จากใจกรมวิชาการเกษตร เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าสำนักงาน ให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ และขนมขบเคี้ยว แก่ผู้ที่เดินทางสัญจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้มีผู้รับบริการทั้งสิ้น จำนวน 1,845.ราย
 
ภาพกิจกรรมหน้าที่   [1]  [2]  [3 [4 [5]
 
ผู้อำนวยการ สวพ.8
 
 
ดร.จิระ  สุวรรณประเสริฐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th