วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
 
        หน้าแรก
        เกี่ยวกับ สวพ.๘
        หน่วยงานในสังกัด
        โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร
        โครงการพระราชดำริและพิเศษ
        รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
        บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่
        กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
        งานบริการวิเคราะห์
        การเก็บตัวอย่างดิน
        การจัดการความรู้ (KM)
        วารสารเกษตรชายแดนใต้
        ๑๕ ปี กับ สวพ.๘
        ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ร.บ.ข่าวสารภาครัฐ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาข้อมูลด้วย Google
.
.
บทความสั้นออนไลน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน "พัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน"
.
13+1 งานตามนโยบายเกษตรของรัฐบาล งานที่ต้องสร้างการรับรู้
.
.
 
 
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ขอแสดงความยินดีกับ นายนัน ชูเอียด อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เกษตรกรดีเด่นสาขาเกษตรดีทีเหมาะสม (GAP) ภาคใต้ตอนล่าง. พืช สละ ได้รับมอบรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตรจาก นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 "วิจัยเกษตรเด่น เน้นนวัตกรรม นำสู่ประเทศไทย 4.0" ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560

ประวัติ : นายนัน ชูเอียด อายุ 57 ปี
ที่อยู่ : 150 หมู่ที่ 9 ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัดพัทลุง
การศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาโอ่ อ.เมือง จ.พัทลุง และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กศน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8377042
สถานภาพ : สมรสกับ นางประภา ชูเอียด มีบุตร - ธิดา 3 คน
ประวัติการประกอบอาชีพ : เริ่มทำสวนยางพารา ต่อมาในปี2537 เปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพารามาปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ปี2542 ได้ศึกษาดูงานสวนสละ นายอาทิตย์ มติธรรม เกษตรกร จ.สุราษฏร์ธานี ซึ่งปลูกสละ พันธุ์เนินวง จึงเป็นจุดเริ่มต้น การนำสละพันธุ์เนินวงมาปลูกแซมในสวนทุเรียน จำนวน 35 ต้น โดยมีแนวคิดว่าสละเป็นพืชที่ให้ผลผลิตตลอดปี มีรายได้ตลอดปี สามารถกำหนดราคาได้เอง และเป็นพืชที่สามารถปลูกร่วมกับพืชอื่นได้ สร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยการแปรรูปผลผลิตเป็นสละลอยแก้ว ต่อมาปี2556 ได้เปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพารามาปลูกสละพันธุ์สุมาลี เพิ่มพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 135 ต้น ปี2558 ผลผลิตสละพันธุ์สุมาลี จำนวน 300 กก. เป็นเงิน 21000 บาท ปี2559 จำนวน 5,000 กก. เป็นเงิน 350,000 บาท ปัจจุบันมีการปลูกสละทดแทนพื้นที่ปลูกยางพาราที่ทีราคาตกต่ำ

นายนัน ชูเอียด ยึดหลัก "เปลี่ยนแนวคิดชีวิตจะเปลี่ยน"จึงมีแนวคิดว่า จะทำการเกษตรให้ได้มาตรฐานต้องเข้าร่วมโครงการความปลอดภัยอาหารด้านพืช ทำให้นายนัน ชูเอียด ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช GAP โดยนำใบรับรองเข้าร่วมกลุ่ม OTOP และใช้ใบรับรองเป็นโลโก้ทางการค้า
.
.
รายงานงบทดลองรายวัน - สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 วันที่ 1 - 31พฤษภาคม 2560
.
 
.
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สวพ.8 ได้ออกรายการ สวศ.ขอบอก ณ สถานีวิทยุ สวศ.สงขลา คลื่นวิทยุ AM 1404 Khz 
>> มีต่อ
 
.
.
การจัดการความรู้ (Km) เทคโนโลยีการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มดาหลา
.
งานบริการวิเคราะห์ - ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย-สำหรับ-กคบ
งานบริการวิเคราะ            ์ - ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย-สำหรับ-ขึ้นทะเบียน
งานบริการวิเคราะ            ์ - แบบฟอร์มรายละเอียดการส่งตัวอย่างอื่นๆ
.
.
.
บทความสั้นออนไลน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน "พัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน"
.
13+1 งานตามนโยบายเกษตรของรัฐบาล งานที่ต้องสร้างการรับรู้
.
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา รายงานประจำปี 2559 เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานให้หน่วยงานราชการ และผู้สนใจได้รับทราบ
.
ทางเลือกการปลูกพืชแซมยาง พืชร่วมยาง และกิจกรรมเสริมรายได้ของชาวสวนยาง
.
สำรวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสงขลา
.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2557-2558
.
การจัดการพืชหลังการประสบปัญหาน้ำท่วม
.
เอกสารเผยแพร่เกษตรกร ปี 2559 ปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต เรื่อง "9 หลักวิชาการ เพื่อลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตพืช"
.
การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการผลิตพืช
.
 บทความวิชาการและเอกสารเผยแพร่เพิ่มเติม
.
.
แบบคำขอส่งตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.๘
แบบฟอร์มรวมขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์พร้อมแนบแบบฟอร์มเฉพาะตัวอย่าง
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างดิน
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างน้ำ
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างพืช
.
.
 
 
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดการประชุม คณะทำงานบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะอนุกรรมการการบริหารงานโครงการพิเศษ ในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา โดยมี นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติมาเป็นประธาน มี เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กองแผนงาน กรมวิชาการเกษตร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สวพ.8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมการ์เด้น วิว เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
.
 
 
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยม โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี เจ้าหน้าที่ ศวพ.ยะลา สวพ.8 และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อทดสอบและพัฒนาการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว, เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพของเกษตรกร, เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรเป้าหมายของโครงการไม้ดอกเมืองหนาว : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนาว, เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าว อยู่ในความดูแลของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา จังหวัดยะลา ณ พื้นที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
.
 
 
  เมื่อวันที่ 21 พฤษาคม 2560 คณะผู้บริหาร สวพ.8 นำโดย นายโสพล ทองรักทอง ผอ.สวพ.8 และคณะเจ้าหน้า ศวพ.ปัตตานี นำโดย นายฉัตรชัย กิตติไพศาล ผอ.ศวพ.ปัตตานี ให้การต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอุทัย นพคุณวงศ ์และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานในศูนย์วิจัย ประกอบด้วยแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงกล้วยหิน มะพร้าวกะทิ ส้มโอปูโก ปาล์มน้ำมัน โรงปุ๋ยหมักเติมอากาศ เป็นต้น พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลการนี้ ท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้นโยบาย โดยนำความห่วงใยและกำลังใจจากท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มาถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ร่วมกันทำงานตามภารกิจรัฐบาลให้สำเร็จเป้าหมาย และพัฒนางานวิชาการ เช่น การนำเห็ดสายพันธุ์ดีของกรมมาขยายผล พัฒนาเทคนิคการเพาะเห็ดเพื่อผลผลิต การวิจัยส้มโอGI การสร้างมูลค่าเพิ่มปุ๋ยหมักเป็นวัสดุเพาะกล้า การขยายพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดีโดยนำเกษรตัวผู้ไปผสมกับต้นแม่พันธุ์ดีในแปลงเกษตรกร การทำงานเชิงวิชาการในโครงการพิเศษที่ควรมีการศึกษาเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ และการไปศึกษาดูงานศูนย์วิจัยพืชเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งทางศวพ.ปัตตานีจะได้นำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติต่อไป
.
  
  เมื่อวันวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายโสพล ทองรักทอง ผอ.สวพ.8 ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเร้น เรื่อง การลดการใช้สารเคมีด้วยชีวพันธ์, การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย, เอกสาร วอ.4 ร่วมกับ ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ผอ.กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในสังกัด โดย ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ สารวัตรเกษตร ,ผู้ช่วยสารวัตรเกษตร ,ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาสู่สินค้าเกษตรได้มาตรฐาน วันที่ 20-21 เม.ย.60
.
  
 
 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อ.ธารโต โดยการต้อนรับของ ผอ.สิทธิ์ แดงประดับและเจ้าหน้าที่ การนี้ท่านรองอธิบดี นายอุทัย นพคุณวงศ์ ได้ให้นโยบายด้านการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล การรวบรวม อนุรักษ์พืชพื้นเมืองและคัดเลือกต้นลักษณะดีเพื่อขยายผลให้เป็นพืชเศรษฐกิจ พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในชายแดนใต้
     ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ตั้งมาตั้งแต่ปี2497 มีพื้นที่ 1009 ไร่ งานหลักเป็นการศึกษาทุเรียน ดาหลา หน้าวัว กล้วยไม้ป่า งาน อพ.สธ. เช่น ส้มพื้นเมือง ผักพื้นบ้าน งานส่งเสริมอาชีพชายแดนใต้ เป็นต้นศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา มีจุดเด่นพื้นที่อยู่ระหว่างขุนเขา มีอากาศหนาวเย็น มีความหลากหลายของพืชพื้นเมือง เช่น เงาะลิ้นจี่ (เนื้อเหมือนเงาะผิวเหมือนลิ้นจี่) เป็นต้น

.
  
 
 
  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 โดยมี นายโสพล ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ผู้บริหาร สวพ.8 เจ้าหน้าในสังกัด สวพ.8 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สวพ.8 ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน ปีงบประมาณ 2560 และ งานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ ได้ลงพื้นที่ ดูผลเมล่อนจากสวนเกษตรกฤษฎิ์สมัย แพลนเทชั่น ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา
.
 
 
  เมื่อวันที่25-26 มีนาคม 2560 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) สวพ.8 ร่วมคณะท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนำชัย พรหมมีชัย ในการเป็นกรรมการตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ตัดสินการประกวดแปลงใหญ ภาคใต้ 
แปลงใหญ่ข้าว อ.หนองจิก จ.ปัตตานี แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อ.สิเกา จ.ตรัง
.
 
 
  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเครือข่าย กรมวิชาการเกษตร ร่วมทำพิธีสักการะบูชาศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมกับ นายโสพล ทองรักทอง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
.
 
 
 
  เมื่อวันที่ 10 มค. 2560 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้เข้ามาดูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมใน ศวพ.พัทลุง ทั้งในสำนักงานและพื้นที่งานทดลอง กระจูด หน่อไม้น้ำ ปาล์มน้ำมัน และแปลงนาข้าว ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งหมด และได้เยี่ยมเยียนเกษตรกร พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่ง เป็นพื้นที่ติดทะเลสาบสงขลามี น้ำท่วมขังทางสัญจรและบ้านเรือนจนต้องมากางเต้นท์พักอาศัยบนถนนชั่วคราว
.
 
.
สวพ.8 เปิดศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน

    นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ ขึ้น17แห่งทั่วประเทศ โดยในภาคใต้ตอนล่างมีอยู่2แห่งที่จังหวัดพัทลุงและปัตตานี ซึ่งจะเป็นแปลงต้นแบบการผลิตพืชในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ เกษตรกรมักปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ และการทำการประมง เป็นต้น ศูนย์แห่งนี้จะถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามศักยภาพของของพื้นที่นั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล

     นายธนวัฒน์ เสนเผือก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กล่าวเสริมว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ พัทลุง มีพื้นที่ดำเนินการ 35 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการด้านพืช โดยการนำเอาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทั้งด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืชผสมผสาน การผลิตไม้ผล และพืชสมุนไพร เครื่องจักรกลการเกษตรจัดดำเนินการในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการปลูกข้าวเฉี้ยงพัทลุง พื้นที่ 10 ไร่ พืชไร่และพืชสวน พื้นที่ 16 ไร่ โดยปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวคิด 9 พืชผสมผสาน ปลูกพืชผักหมุนเวียน แหล่งน้ำพื้นที่ 9 ไร่ มีการปลูกบัวฉัตร บัวสาย กระจูด และ กระจับ พื้นที่บนคันบ่อปลูกตะไคร้ กล้วย พืชผักผสมผสาน ในแหล่งน้ำเลี้ยงปลาดุก และ ปลาตะเพียน ซึ่งเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรมในพื้นที่นาเป็นพืชหลัก

     ด้านนายฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ " ทฤษฎีใหม่ ”ปัตตานี เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการด้านพืช โดยการนำเอาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทั้งด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืชผสมผสาน การผลิตไม้ผล และพืชสมุนไพร เครื่องจักรกลการเกษตรจัดดำเนินการในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเหมาะสมกับเขตภาคใต้ล่าง ศูนย์เรียนรู้ฯ ปัตตานี พื้นที่ดำเนินการ 13 ไร่ มีการปลูกข้าวเหนียวแดง พื้นที่ 2 ไร่ พืชไร่และพืชสวน พื้นที่ 9 ไร่ ได้แก่ อ้อย ข้าวโพดหวาน ถั่วหรั่ง มันขี้หนู มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ มะพร้าว กล้วย และ พืชผัก แหล่งน้ำพื้นที่ 1 ไร่ มีการปลูกผักบุ้ง และ ผักกระเฉด พื้นที่บนคันบ่อปลูกกล้วย มะพร้าวน้ำหอม พืชผักผสมผสาน ในแหล่งน้ำเลี้ยงปลาดุก และ ปลาสวาย มีที่พักอาศัยพื้นที่ 1 ไร่ รอบบริเวณบ้านพักปลูกพืชผักผสมผสานและมีโรงเรือนเพาะเห็ด จำนวน 1 โรง

     อย่างไรก็ดี ทั้ง 2 ศูนย์เรียนรู้ฯ นี้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน ที่สามารถเข้าไปศึกษาถึงกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความร ู้และเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งถือว่างานด้านการเกษตรเป็นพื้นฐานของประเทศไทยนอกจากนั้น จะสามารถทำให้การเกษตรอยู่คู่กับประเทศไทยได้อย่าง มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป


 
ภาพกิจกรรมหน้าที่   [1]  [2]  [3 [4]  [5]  [5]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th