ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 

 
 
 
  ผลงานดีเด่น : ด้านพืชสวน  |  ด้านยางพารา  |  ด้านพืชไร่  |  ด้านการอารักขาพืช  |  ด้านงานวิจัย  |  ด้านงานบริการวิชาการ  |  โครงการพิเศษ  |  คณะทำงานรวบรวมผลงาน  
       
    ด้านพืชสวน  
    - การเพิ่มคุณภาพผลผลิตลองกอง   
    - การผลิตขมิ้นชั้น    
    - การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของผลสัมจุก    
    - การสำรวจ รวบรวม และศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชสวน    
    - การประเมินสายพันธุ์เห็ดหูหนูที่เหมาะสมกับการเพาะในพื้นที่ภาคใต้    
     
    ด้านยางพารา  
    - การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์ของยางพารา   
    - การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตยางแผ่นรมควันของเกษตรกรไทย    
    - สำรวจสภาพของปัจจัยบางประการ ที่มีผลต่อการส่งเสริม การใช้ปุ๋ยยางพาราของเกษตรกร
   ในสวนยางพ้นสงเคราะห ์
 
 
    - การรักษาและควบคุมต้นยางที่มีอาการเปลือกแห้ง    
    - การเพิ่มผลผลิตยางหลังการผลัดใบโดยการหยุดกรีดและใช้สารเคมีเร่งน้ำยางเมื่อเปิดกรีด    
    - การเพิ่มผลผลิตยางพาราและการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง  
    - การกรีดและการเจาะร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับยางพันธุ์ GT1 ในระยะก่อนโค่น    
    - การเปรียบเทียบพันธุ์ยาง เอเค 247    
    - การปลูกไม้ป่าบางชนิดเป็นพืชร่วมในส่วนยางพารา    
     
    ด้านพืชไร่  
    - ความเหมาะสมในการปลูกอ้อยคั้นน้ำเป็นพืชแซมยางพารา    
    - การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวในภาคใต้    
    - การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในภาคใต้ตอนล่าง    
    - การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานบางแหล่งปลูกในภาคใต้    
    - การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดให้ได้มาตรฐานคุณภาพในภาคใต้ตอนล่าง    
    - การผลิตต้นข้าวโพดสดเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่เกษตรกร จังหวัดพัทลุง    
    - การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคใต้ตอนล่าง    
    - การศึกษาด้านพันธุ์ การเขตกรรม และการรักษาพันธุกรรมมันขี้หมู    
    - ถั่วหรั่งพันธุ์สงขลา 1  
    - การตอบสนองของถั่วหรั่งต่อเชื่อไรโซเบี้ยมและอัตราปุ๋ยในสภาพไร่    
     
    ด้านการอารักขาพืช  
    - การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการป้องกันกำจัดหนองชอนเปลือกลองกอง   
    - การศึกษาแมลงศัตรูธรรมชาติท้องถิ่น (Tetrasitchus brontispae) เพื่อควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว
  ในภาคใต้ตอนล่าง
 
    - การบริหารจัดการแมลงศัตรูถั่วลิสงที่สำคัญในแหล่งปลูกภาคใต้  
     
    ด้านงานวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม  
    - การเปรียบเทียบผลผลิตและผลตอบแทนในการปลูกถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดเทียน ร่วมกับพืชคลุมดิน
  Calopogonium caeruleum เพื่อควบคุมวัชพืชในสวนยางพารา
 
 
    - การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลัก เขตพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่น้ำ
  จังหวัดพัทลุง
 
 
    - การศึกษาผลกระทบจากการนำ GAP มาปรับใช้ ในพื้นที่เกษตรกรจังหวัดพัทลุง  
    - การวิจัยและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในระบบการปลูกพืช ที่มีข้าวเป็นพืชหลักจังหวัดพัทลุง  
    - การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดหวาน / ถั่วลิสง ในพื้นที่ปลูกยางพาราเป็นหลัก
  จังหวัดสงขลา
 
    - การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง  
    - การปรับใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปัญยาท้องถิ่น ในการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมการปลูกข้าว
  เพื่อลดต้นทุนและหรือเพิ่มผลผลิตข้าว : การปลูกข้าวด้วยตอซัง
 
    - การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษเชิงพาณิชย์ จังหวัดปัตตานี  
    - ระบบการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเชิงการค้าในเขตชลประทาน ที่มีข้าวเป็นพืชหลักจังหวัดพัทลุง  
    - การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดระบบการผลิตพริก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในจังหวัดพัทลุง  
    - การวิจัยระบบการปลูกพืชแซมบนพื้นที่ร่องสวนที่ปรับสภาพจากพื้นที่นาเขตชลประทาน  
    - เทคโนโลยีและทางเลือกในการผลิตพืชเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา  
    - กระบวนการและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดของเกษตรกร
  แบบมีส่วนรวม
 
    - การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตระบบเกษตรผสมผสานพื้นที่ข้าวเป็นพืชหลัก
  จังหวัดสงขลา พัทลุง
 
    - ศักยภาพของส้มโอ สัมเขียวหวาน และมะม่วงคั้นน้ำ ซึ่งปลูกบนร่องสวนในระบบไร่นาสวนผสม
  ในภาคใต้ตอนล่าง
 
     
    ด้านงานบริการวิชาการ  
    - การบริการตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิตในภาคใต้ตอนล่าง  
    - การวิเคราะห์สารพิษตกค้างทางการเกษตรเพื่อรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร  
    - งานตรวจรับรองแหล่วงผลิตพืช (GAP)  
    - การวิเคราะห์อินทรียวัตถุในดินโดยวิธี Graham Colorimetric เปรียบเทียบกับวิธี Walkley and Black  
     
    โครงการพิเศษ  
    - โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง  
    - โครงการแปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม  
    - โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส  
 
 
    คณะทำงานรวบรวมผลงาน  
       
 
  หมายถึง สามารดูไฟล์เอกสารดังกล่าวด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader  (download)
 
     
       
 
     
จัดทำโดย : กลุ่ประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.go.th