แนะนำให้ใช้ Mozilla Firefox หรือ interner explorer ในการเข้าชมเว็ปไซด์ ..... วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
        หน้าแรก
        เกี่ยวกับ สวพ.๘
        โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร
        โครงการพระราชดำริและพิเศษ
        รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
        บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่
        กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
        งานบริการวิเคราะห
        การเก็บตัวอย่างดิน
        การจัดการความรู้ (KM)
        วารสารเกษตรชายแดนใต้
        ๑๕ ปี กับ สวพ.๘
        ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
        ห้องสมุด สวพ.๘
        ตลาดเกษตรออนไลน์
        พ.ร.บ.ข่าวสารภาครัฐ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
  บทความวิชาการและเอกสารเผยแพร่ :
 
บทความวิจัยสารพิษตกค้าง : ข้อมูลสำคัญในการจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตร พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส
.
ตอนที่ 1      : บทนำ
ตอนที่ 2      : รู้จัก พาราควอต (paraquat)
ตอนที่ 3      : ไกลโฟเสต (glyphosate)
ตอนที 4      : คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)
ตอนที่ 5      : สารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 6      : สารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้
ตอนที่ 7      : ภัยจากสารพิษเกิดได้ตอนไหน
ตอนที่ 8      : การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคในต่างประเทศ
ตอนที่ 9      : หลักการยกเลิกสารพิษ
.
เกษตรตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
.
ตอนที่ 1   : เกษตร เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น
ตอนที่ 2   : หยิบเรื่องของพ่อหลวงมาเล่า "กล้วยขำๆ ของ พ่อหลวง"
ตอนที่ 3   : หยิบเรื่องของพ่อหลวงมาเล่า "ดินเปรี้ยว"
ตอนที่ 4   : พ่อสอนเรื่องปลูกป่า
ตอนที่ 5   : ศาสตร์แห่งพระราชาที่ชาวโลกยกย่อง
ตอนที่ 6   : พระราชดำริ เกี่ยวกับแพะ
ตอนที่ 7   : พืชสมุนไพร
ตอนที่ 8   : ทฤษฎีใหม่
ตอนที่ 9   : ป่าเพื่อการเกษตร
ตอนที่ 10 : ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  ตอนที่ 11 : "..ความขยันหมั่นเพียรในการผลิต" "ความรู้ในวิชาการผลิต" และ "ความรู้ในการเป็นอยู่" ทั้ง "ความรู้ในด้านจำหน่าย"
                     ล้วนเป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมด...”
ตอนที่ 12 : พระบรมราโชวาทของพ่อหลวงในพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคล พฤษภาคม 2504
ตอนที่ 13 : ศาสตร์พระราชาเพื่อ 9101
.
ผลงานวิจัยใหม่ กรมวิชาการเกษตร เพื่อใช้ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกร และคุณภาพชีวิตของคนไทย
.
ตอนที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในระดับชุมชน
ตอนที่ 2 : การจัดการปุ๋ยมันสำปะหลังในจังหวัดอุทัยธานี
ตอนที่ 3 : นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มเปลือกทุเรียนมาผลิตกระดาษดูดซับเอทิลีน
ตอนที่ 4 : กาแฟ -สู่มาตรฐานใหม่ ไร้สารปนเปื้อน
ตอนที่ 5 : การปรับปรุงพันธุ์อัญชัญให้มีสารต้านมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันสูง
ตอนที่ 6 : ฝรั่งเนื้อแดง อีกหนึ่งผลิตผลที่มีสารแอนโทไซยานินสูง
ตอนที่ 7 : วัสดุทดแทนกาบมะพร้าวเพื่อปลูกกล้วยไม้
ตอนที่ 8 : งานวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาส่งออกชมพู่ไปจีน
ตอนที่ 9 : กากชาน้ำมันเพื่อกำจัดศัตรูพืช
ตอนที่ 10 : แก้เงาะผลเน่า หยุดเอาสารเคมีเข้าปาก
ตอนที่ 11 : การแก้ปัญหาโรคส้มโอที่ห้ามติดกับการส่งออกไป EU โดยไม่ใช้สารเคมี
ตอนที่ 12 : นวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์เห็ด
ตอนที่ 13 : พัฒนาการผลิตมันฝรั่งพันธุ์ดีปลอดโรค
ตอนที่ 14 : new update ! การค้นพบเครื่องหมายโมเลกุลใหม่ !! ที่เกี่ยวข้องกับกลไกควบคุมโปรตีนในถั่วเหลืองฝักแห้งสายพันธุ์ไทย
.
บทความสั้นออนไลน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน "พัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน"
.
ตอนที่ 1 : สวพ.กับงานวิจัยในพื้นที่เกษตรกร
ตอนที่ 2 : กรมวิชาการเกษตร กับ งานวิจัยในไร่นาเกษตรกร
ตอนที่ 3 : ธรรมชาติของผลผลิตจากงานวิจัย
ตอนที่ 4 : การวิจัยในไร่นา (On-Farm Research : OFR)
ตอนที่ 5 : ประเภทของงานวิจัยในไร่นาเกษตรกร
ตอนที่ 6 : วิจัยระบบการทำฟาร์ม (Farming Systems Research : FSR)
ตอนที่ 7 : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)
ตอนที่ 8 : การวิเคราะห์ระบบสังคมเกษตร
ตอนที่ 9 : การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal – RRA)
ตอนที่ 10 : การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร (Agro – ecosystem Analysis – AA)
ตอนที่ 11 : การเกษตรมั่นคง เพื่อชุมชนยั่งยืน
ตอนที่ 12 : ปลูกพืชแบบผสมผสานคืองานที่เพิ่มมูลค่าผืนดิน
ตอนที่ 13 : Field day นวัตกรรม และการยอมรับของเกษตรกร (1)
ตอนที 14 : Field day นวัตกรรม และการยอมรับของเกษตรกร (2)
.
13+1 งานตามนโยบายเกษตรของรัฐบาล งานที่ต้องสร้างการรับรู้
.
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา รายงานประจำปี 2559 เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานให้หน่วยงานราชการ และผู้สนใจได้รับทราบ
.
การจัดการพืชหลังการประสบปัญหาน้ำท่วม
.
การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการผลิตพืช
.
9 หลักวิชาการเพื่อการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตพืช
.
การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตใบของพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการเลี้ยงสัตว์
.
การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตหัวของพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการเลี้ยงสัตว์
.
การศึกษาผลกระทบการระบาดของศัตรูพริกภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ พื้นที่จังหวัดตรัง
.
การศึกษาสำรวจข้อมูลการผลิตสาคูในพื้นที่จังหวัดตรัง
.
สำรวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดตรัง
.
ความรู้เบื้องต้นในการวิจัย พัฒนา และทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบมีส่วนรวมกับเกษตรกร
.
- การพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด
.
- การพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกองให้มีคุณภาพ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
.
- การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์เชิงอุสาหกรรม
.
- วิจัยและพัฒนาการผลิตฟ้าทะลายโจรเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
.
- การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายพืชไร่พันธุ์ดีสู่เกษตรกร
.
- การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
.
- การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงคุณภาพในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
.
- การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง
.
รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการปฏิบัติราชการ : เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการมังคุดคุณภาพ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (ฉบับสมบูรณ์)
.
การจัดการพืชหลังการประสบปัญหาน้ำท่วม
.
สำรวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสงขลา
.
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2557-2558
.
ทางเลือกการปลูกพืชแซมยาง พืชร่วมยาง และกิจกรรมเสริมรายได้ของชาวสวนยาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th