ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 
 

 
 
ประจำปี 2552 :      ฉบับที่ 7  |  ประจำปี 2553 :     ฉบับที่ 8  


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2551

 

บรรณาธิการ :
       วารสาร เกษตรชายแดนใต้ อีกก้าวหนึ่งของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตร

เกษตรน่ารู้
 :
       มันสำปะหลังกับโอกาสในการเป็นพืชทางเลือกในภาคใต้
       อ้อยอาหารสัตว์ อีกหนทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบในการเลี้ยงสัตว์
       สวนยางวนเกษตรแบบพอเพียง
       เตยหนาม : พืชท้องถิ่นที่มีอนาคตยั่งยืน


ภูมิปัญญาท้องถิ่น - วิถีชีวิต
 :
     
การแปรรูปเส้นใยใบเตยหนามของกลุ่มหัตถกรรมบ้านควน

ช่วงนี้ชี้แนะ
 :
     
การดูแลรักษาสวนไม้ผลเพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้ง

ข่าวเกษตรชายแดนใต้
 :
     
การเสวนาวิชาการเรื่อง "แนวทางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืช ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต

ประมวลภาพ :
      การเสวนาวิชาการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืช ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

แนะนำหน่วยงาน :
      สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (สวพ.8) จังหวัดสงขลา   


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
มีนาคม - เมษายน 2551


GO TOP
 

บรรณาธิการ :
       จากใจบรรณาธิการ

เกษตรน่ารู้
:
       การปลูกปาล์มน้ำมันในดินพร
       กรีดยางกลางวัน : อีกทางเลือกของเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัย
       ไม้ผลพื้นบ้าน : หยี
       หนอนด้วงหนวดยาว : ศัตรูลองกองชนิดใหม
       การผลิตลองกองคุณภาพด


ภูมิปัญญาท้องถิ่น - วิถีชีวิต
:
     
พืชไร่พื้นเมืองภาคใต้ : ของดีที่อาจสูญหาย

ช่วงนี้ชี้แนะ
:
     
การตัดแต่งช่อและการปลิดผล : ขั้นตอนหนึ่งของการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพ ผลผลิตลองกอง

ข่าวเกษตรชายแดนใต้
:
     
ปีที่ 2 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต

ประมวลภาพ :
      กิจกรรมต่างๆ ของโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต

แนะนำหน่วยงาน :
      สำนักงานตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   


ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
พฤษภาคม - มิถุนายน 2551


GO TOP
 

บรรณาธิการ :
       จากใจบรรณาธิการ

เกษตรน่ารู้
:
       การผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อป้อนโรงงานยางแท่ง
       เครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบหีบรวม
       ปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูง ควรทำอย่างไร?
       ถั่วหรั่งอายุสั้น


เล่าสู่กันฟัง
:
     
เติมน้ำในน้ำยางไปขาย ใครได้ใครเสีย

ช่วงนี้ชี้แนะ
:
     
การเก็บเกี่ยวและคัดเกรดช่อผลลองกอง

ข่าวเกษตรชายแดนใต้
:
     
นำเกษตรกรพบปะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ, นำเกษตรกรศึกษาดูงานไม้ผล และเกษตรอินทรีย์ที่ภาคตะวันออก, ฝึกอบรมเกษตรกร

ประมวลภาพ :
      ภาพข่าว สวพ.8

แนะนำหน่วยงาน :
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา (ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาเดิม)   


ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
กรกฎาคม - สิงหาคม 2551


GO TOP
 

บรรณาธิการ :
       จากใจบรรณาธิการ

เกษตรน่ารู้
:
       ขมิ้นชัน : พันธุ์ตรัง 1
       จากตรัง 1 ถือ ตรัง 5 :  ดาหลาพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะดีเด่นแตกต่างกัน
       มะลิป่าบาก : ต้นตำรับสับปะรดของดีปักษ์ใต้เมืองลุง

เล่าสู่กันฟัง
:
     
กินข้าวโพดหวานต้ม : ได้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
      น้ำมันมะพร้าว : น้ำมันเพื่อสุขภาพ

ช่วงนี้ชี้แนะ
:
     
การจัดการหลังเก็บเกี่ยวลองกอง

ข่าวเกษตรชายแดนใต้
:
     
ฝึกอบกรมเกษตรกร.. เตรียมจัดงานเกษตรบิ๊กแฟร์

ประมวลภาพ :
      ภาพข่าว สวพ.8

แนะนำหน่วยงาน :
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมพัทลุง เดิม)


ปีที่ 1 ฉบับที่ 5
กันยายน - ตุลาคม 2551


GO TOP
 


บรรณาธิการ :

       จากใจบรรณาธิการ

เกษตรน่ารู้
:
       ข้อควรพิจารณาก่อนตัดสินใจปลูกมันสำปะหลัง
       พัทลุง : แหล่งผลิตสับปะรดที่สำคัญของภาคใต้ตอนล่าง
       ลุงขาว กับ โรคหน้าแห้ง

เล่าสู่กันฟัง
:
     
สารพิษในผักและผลไม้ : ภัยใกล้ตัวและวิธีป้องกัน

ช่วงนี้ชี้แนะ
:
     
การชักนำและกระตุ้นการออกดอกของต้นลองกอง

ข่าวเกษตรชายแดนใต้
:
     
ฝึกอบกรมเกษตรกร, จัดนิทรรศการในงาน "วันลองกอง"

ประมวลภาพ :
      ภาพข่าว สวพ.8

แนะนำหน่วยงาน :
      ศูนย์วิจัยและพัฒนากาเกษตรนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันนราธิวาส เดิม)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2551


GO TOP
 

บรรณาธิการ :
       ใจจากบรรณาธิการ

เกษตรน่ารู้
 :
       การปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนสวนเดิม โดยใช้วิธีทยอยโค่นแบบต่างๆ
       ไม้ดอกเมืองหนาว .. บานที่เบตง
       อินทผลัม : พืชต่างแทนที่น่าสนใจ
       ต้นปอคิวบา .. พืชไร่อาหารสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ


เล่าสู่กันฟัง
 :
     
เรื่องดิน..ดิน และการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์
      สารพิษตกค้างในลองกอง ปัญหาใหม่ที่ต้องช่วยกันแก้ไข

ข่าวเกษตรชายแดนใต้
 :
      
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตลองกองฯ ได้รับคำชมชม และการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมอาชีพในด้านการเกษตรฯ ในปีงบประมาณ 2552

ประมวลภาพ :
      
บรรยากาศและทิวทัศน์ภายใน ศวส.ยะลา พื้นที่ อ.ธารโต ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แนะนำหน่วยงาน :
      
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา  (ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา เดิม)
1
ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
กรกฎาคม - สิงหาคม 2552


GO TOP
 

บรรณาธิการ :
       จากใจบรรณาธิการ

เกษตรน่ารู้
:
       การปลูกข้าวโพดหวานแซมยางพาราปลูกใหม่ ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพด
       การปลูกถั่วลิสงแซมยางพาราปลูกใหม
       เห็ดนางรมสายพันธุ์ที่เหมาะสมในภาคใต

เล่าสู่กันฟัง
:
     
เรื่องดิน..ดิน และแร่ธาตุอาหารพืช
     
การรับรองแหล่งผลิตพืช

ข่าวเกษตรชายแดนใต้
:
     
อบรมเชิงปฏิบัติการนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นใหม่     
      อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือช่วยการวางแผนและการทำงานวิจัยเชิงระบบ 

      นำเกษตรกรดูงานที่ภาคตะวันออก
      จัดงาน "วันวิชาการเกษตรเพื่อพี่น้องชายแดนใต้ ที่นราธิวาส
      นำเกษตรกรดูงานที่อิมแพคเมืองทองธาน

ประมวลภาพข่าว :
      มหัศจรรย์ เทคโนโลยี 36 ปี กรมวิชาการเกษตร ที่ สวพ.8 เป็นผู้จัด

แนะนำหน่วยงาน :
      สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ.สงขลา (โครงสร้างใหม่ 27 มีนาคม 2552)

 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8
พฤษภาคม - มิถุนายน 2553


GO TOP

 

บรรณาธิการ :
       ใจจากบรรณาธิการ

เกษตรน่ารู้
 :
       การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกอง ให้มีคุณภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
       กล้วยหิน
       ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่เพื่อชาวใต
       ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


ช่วงนี้ ชี้แนะ
 :
     
"พืชไร่อาหารสัตว์" ทางเลือกใหม่ในระบบเกษตรภาคใต้ตอนล่าง

เล่าสู่กันฟัง
 :
      
การบริการวิชาการเกษตรต่อเนื่อง

ข่าวเกษตรขายแดนใต้
 :
      
ฝึกอบรมเกษตรกร
      นำเกษตรกรดูงานที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

ประมวลภาพ :
      
การจัดอบรม และนำเกษตรกรศึกษาดูงาน

แนะนำหน่วยงาน :
      
ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่พัทลุง

 
 
     
จัดทำโดย : ฝ่ายแผนงานและประสานนโยบาย ส่วนประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th