ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 
.
.           องค์ความรู้เรื่องมังคุด
.
คณะผู้จัดทำ 
.
สารบัญ
.
 สถานการณ์การผลิตมังคุด
.
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
.
การปลูกและการดูแลรักษา
.
โรคและแมลงศัตรู
.
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
.
การใช้ประโยชน์และสรรพคุณทางยา
.
การแปรรูปมังคุด
.
เอกสารอ้างอิง
 
 
   
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th