ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 
.
.           องค์ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน
.
บทที่ 1 :  ประวัติและสถานการณ์ปาล์มน้ำมันของไทย
.
บทที่ 2 :  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มน้ำมัน
.
บทที่ 3 :  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับปาล์มน้ำมัน
.
บทที่ 4 :  พันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์และการจัดการแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
.
บทที่ 5 :  เทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมัน
.
บทที่ 6 :  การเก็บเกี่ยวและแปรรูปปาล์มน้ำมัน
.
เอกสารอ้างอิง
.
คณะทำงาน
 
 
   
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th