ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 
.
.           องค์ความรู้เรื่องข้าวโพดหวาน
.
ประวัติและการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานของกรมวิชาการเกษตร
สถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวโพดหวาน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวโพดหวาน
การเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
การเตรียมดินและการปลูกข้าวโพดหวาน
การจัดการน้ำและปุ๋ย
การจัดการวัชพืชในการผลิตข้าวโพดหวาน
การจัดการโรคที่สำคัญของข้าวโพดหวาน
การจัดการแมลงศัตรูของข้าวโพดหวาน
การจัดการหนูศัตรูข้าวโพดหวาน
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน
 
.           องค์ความรู้การผลิตและการตลาดข้าวโพดหวานในภาคใต้
 
.           ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องข้าวโพดหวาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

 

 

 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th