ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 
.
.           องค์ความรู้เรื่องดาหลา
.
สารบัญ
.
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
.
พันธุ์ดาหลา
.
การผสมพันธุ์ดาหลา
.
การปลูกและดูแลรักษา
.
การแปรรูปดาหลา
.
เอกสารอ้างอิง
.
ภาคผนวก
1. เรื่องเต็มงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ดาหลาโดยวิธีการผสมเกสรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
2. เรื่องเต็มงานวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลาในเชิงพาณิชย์ด้วยการสกัดเส้นใยจากลำต้นดาหลาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้า ในจังหวัดนราธิวาส
 
 
     
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th