ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 

 
 
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง
ปีงบประมาณ 2550
.
ประจำปี 2555  |  ประจำปี 2556 (ปรับปรุงข้อมูล)  |  ประจำปี 2557 (ปรับปรุงข้อมูล)  |  ประจำปี 2558 (ปรับปรุงข้อมูล)
.

          สรุปผลการดำเนินงานโครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2550 ฉบับนี้เป็นการรวบรวม สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการอื่น ๆ ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 และหน่วยงานในเครือข่ายได้ร่วมกันดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงปีงบประมาณ 2550 เพื่อใช้ในการนำเสนอในการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามงานโครงการพิเศษประจำปี 2550

          ในการนี้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ใคร่ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กรุณาให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
กันยายน 2550

.
.
1.   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนราธิวาส  
.
2.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
.
3.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบาลูกากาปัส  อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
.
4.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกโก  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
.
5.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกบาฆาบือซา  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
.
6.   โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
.
7.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตำบลท่าข้าม  อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตาน
.
8.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ. คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
.
9.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกไร่ใหญ่  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
.
10. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านป่าไผ่  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส
.
11. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบาเจาะ อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส
.
12. โครงการฟาร์มตัวอย่างตำบลบางเขา  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตาน
.
13. โครงการฟาร์มตัวอย่างตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี
.
14. โครงการฟาร์มตัวอย่างตำบลแป้น  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตาน
.
15. โครงการฟาร์มปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
.
16. โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านลุตง  ตำบลแม่ลาน  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตาน
.
17. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
.
18. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
.
19. แปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดพัทลุง
.
20. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
.
21. โครงการทักษิณพัฒนา (ฮารับปันบารู) จังหวัดนราธิวาส
.
22. โครงการทักษิณพัฒนา (ฮารับปันบารู) จังหวัดปัตตานี
.
23. โครงการทักษิณพัฒนา (ฮารับปันบารู) จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
.
24. โครงการทักษิณพัฒนาจังหวัดสงขลาและสตูล
.
25. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง
.
26. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดยะลา
.
27. โครงการรวบรวมผักพื้นเมืองตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง
.
28. โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เบตง จ.ยะลา
.
29. โครงการพัฒนาการเกษตรหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
.
30. โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - มาเลเซีย
.
31. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดนราธิวาส (คลินิกพืช)
.
 
 
     
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th