ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 

 
 
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง
ปีงบประมาณ 2551
.
.
ประจำปี 2555  |  ประจำปี 2556 (ปรับปรุงข้อมูล)  |  ประจำปี 2557 (ปรับปรุงข้อมูล)  |  ประจำปี 2558 (ปรับปรุงข้อมูล)
.

          โครงการพิเศษ เป็นพันธกิจหนึ่งของกรมวิชาการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์ ขจัดความยากจนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  ตามผลผลิตที่ 4.1 ซึ่งเป็นการบริการด้านวิชาการเกษตร (พืช เห็ด ระบบการปลูกพืช ระบบเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิต) ให้แก่เกษตรกรและประชาชนโดนตรง ทำให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร สู่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาและประกอบอาชีพที่ยังค่อนข้างจำกัดขาดแคลน

          รายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2551 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการพิเศษในเขตภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 29 โครงการ โดยมีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 2 โครงการ

          ในการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง ครั้งนี้  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ใคร่ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูล ในการจัดทำเอกสารฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่8
กันยายน 2551

.
.
1.   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส  
.
2.   โครงการสาธิตแปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ จังหวัดพัทลุง
.
3.   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
.
4.   โครงการแปลงขยายพันธุ์และสาธิตการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
.
5.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
.
6.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบาลูกากาปัส อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
.
7.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกบาฆาบือซา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
.
8.   โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านรอตันบาตู  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส
.
9.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกโก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
.
10. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกไร่ใหญ่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
.
11. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านป่าไผ่  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
.
12. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านเจาะเกาะ  อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส
.
13. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
.
14. โครงการฟาร์มตัวอย่างตำบลบางเขา  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตาน
.
15. โครงการฟาร์มตัวอย่างตำบลปุโละปุโย  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตาน
.
16. โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกหมัก  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน
.
17. โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยาบี  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน
.
18. โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านท่าข้าม อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตาน
.
19. โครงการฟาร์มตัวอย่างตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตาน
.
20. โครงการฟาร์มตัวอย่างตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
.
21. โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านลุตง ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
.
22. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
.
23. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
.
24. โครงการพัฒนาการเกษตรหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่)  จังหวัดนราธิวาส
.
25. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (คลินิกพืช)
.
26. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดยะลา (คลินิกพืช)
.
27. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดปัตตานี (คลินิกพืช)
.
28. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดนราธิวาส (คลินิกพืช)
.
29. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดยะลา
.
30. โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
.
31. โครงการทักษิณพัฒนา (ฮารับปันบารู) จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
.
32. โครงการทักษิณพัฒนา (ฮารับปันบารู) จังหวัดปัตตาน
.
33. โครงการทักษิณพัฒนา (ฮารับปันบารู) จังหวัดนราธิวาส
.
34. โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย
.
 
 
     
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th