ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 

 
 
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง
ปีงบประมาณ 2553
.
.
ประจำปี 2555  |  ประจำปี 2556 (ปรับปรุงข้อมูล)  |  ประจำปี 2557 (ปรับปรุงข้อมูล)  |  ประจำปี 2558 (ปรับปรุงข้อมูล)
.

           รายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2553 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการอื่นๆ ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 และหน่วยงานในเครือข่ายได้ร่วมกันดำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงปีงบประมาณ 2553 เพื่อใช้ในการนำเสนอในการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามงานโครงการพิเศษประจำปี 2553

          ในการนี้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ใคร่ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กรุณาให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี

               

 

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
กันยายน 2553

.
.
1.   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส  
.
2.   โครงการแปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จ.พัทลุง
.
3.   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พัทลุง
.
4.   โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปัตตานี
.
5.   โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
.
6.   โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พัทลุง
.
7.   โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส
.
8.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบาลูกากาปัส อ.แว้ง  จ.นราธิวาส
.
9.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกบาฆาบือซา อ.เมือง  จ.นราธิวาส
.
10. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านรอตันบาต ูอ.เมือง  จ.นราธิวาส
.
11. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกโก อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส
.
12. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกไร่ใหญ่  อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส
.
13. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านป่าไผ่ อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส
.
14. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านเจาะเกาะ อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส
.
15. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ  วังพญา-ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
.
16. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
.
17. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านน้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
.
18. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกหมัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
.
19. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
.
20. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
.
21. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
.
22. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
.
23. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านลุตง อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
.
24. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
.
25. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
.
26. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
.
27. โครงการพัฒนาการเกษตรหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) จ.นราธิวาส
.
28. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
.
29. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ตรัง
.
30. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ยะลา
.
31. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรันตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จ.นราธิวาส
.
32. โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เบตง จ.ยะลา
.
33. โครงการทักษิณพัฒนา (ฮารับปันบารู) จ.นราธิวาส
.
34. โครงการทักษิณพัฒนา (ฮารับปันบารู) จ.ยะลา
.
35. โครงการทักษิณพัฒนา (ฮารับปันบารู) จ.ปัตตานี
.
36. โครงการทักษิณพัฒนา (ฮารับปันบารู) จ.สงขลา และจ.สตูล
.
37. โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จ.พัทลุง
.
38. โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จ.ปัตตานี
.
 
 
     
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th