ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 

 
 
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง
ปีงบประมาณ 2554
.
.
ประจำปี 2555  |  ประจำปี 2556 (ปรับปรุงข้อมูล)  |  ประจำปี 2557 (ปรับปรุงข้อมูล)  |  ประจำปี 2558 (ปรับปรุงข้อมูล)
.
1.   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   จังหวัดนราธิวาส  
.
2.   โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (นิคมการเกษตรปาล์มน้ำมันปัตตานี) จังหวัดนราธิวาส
.
3.   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
.
4.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกโก จังหวัดนราธิวาส
.
5.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกบาฆาบือซา จังหวัดนราธิวาส
.
6.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกไร่ใหญ่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
.
7.   โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านเจาะเกาะา อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
.
8.   โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านรอตันบาตู  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส
.
9.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านป่าไผ่  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
.
10. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบาลูกากาปัส อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
.
11. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  อันเนื่องมาจากพระราชดำร  จังหวัดนราธิวาส
.
12. โครงการพัฒนาการเกษตรหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตนเองสุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่)  จังหวัดนราธิวาส
.
13. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรันตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดนราธิวาส
.
14. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   จังหวัดปัตตาน
.
15. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกหมัก  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตาน
.
16. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านตาลีอายร์  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน
.
17. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านท่าข้าม  อ.ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
.
18. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านน้ำดำ อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี
.
19. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบางเขา อ.หนองจิก  จังหวัดปัตตาน
.
20. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแป้น  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
.
21. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยาบี อ.หนองจิก  จังหวัดปัตตานี
.
22. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านลุตง อ.แม่ลาน จังหวัดปัตตานี
.
23.โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดปัตตานี
.
24. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดพัทลุง
.
25. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดพัทลุง
.
26. โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
.
27. โครงการแปลงตัวอย่างระบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม จังหวัดพัทลุง
.
28. ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่พัทลุง จังหวัดพัทลุง
.
29. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดยะลา
.
30. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ  ธารโต  อ.ธารโต  จังหวัดยะลา
.
31. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ เบตง  อ.เบตง จังหวัดยะลา
.
32. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ  วังพญา-ท่าธง อ.รามัน จังหวัดยะลา
.
33. โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เบตง จังหวัดยะลา
.
34. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดยะลา
.
35. โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านสะแนะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
.
36. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   จังหวัดตรัง
.
37. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง
.
38. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   จังหวัดสงขลา
.
39. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลคลองหอยโข่ง  อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา
.
40. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   จังหวัดสงขลา
.
41. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
.
42. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อ.สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
.
 
 
     
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th