ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 

 
 
 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพิเศษภาคใต้ตอนล่าง
ปีงบประมาณ 2555
.
.
ประจำปี 2555  |  ประจำปี 2556 (ปรับปรุงข้อมูล)  |  ประจำปี 2557 (ปรับปรุงข้อมูล)  |  ประจำปี 2558 (ปรับปรุงข้อมูล)
.
1.   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
.
2.   โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านสะแนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
.
3.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบาลูกากาปัส อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
.
4.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
.
5.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกบาฆาบือซา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
.
6.   โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านรอตันบาตู  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส
.
7.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
.
8.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
.
9.   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกไร่ใหญ่ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
.
10. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านป่าไผ่ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส
.
11. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านเจาะเกาะ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
.
12. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบางเขา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
.
13. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านตาลีอายร์ ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
.
14. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแป้น ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
.
15. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ วังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
.
16. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง
.
17. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
.
18. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง
.
19. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดยะลา
.
20. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส
.
21. โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เบตง จังหวัดยะลา
.
22. โครงการพัฒนาการเกษตรหมู่บ้านศิลปาชีพนิคมสร้างตัวเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
.
23. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และสายใยรักแห่งครอบครัว
.
24. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
.
25. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านลุตง ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
.
26. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยาบี ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
.
27. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านโคกหมัก ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
.
28. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
.
29. โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดพัทลุง
.
30. โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดปัตตานี
.
31. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ เบตง  อ.เบตง จังหวัดยะลา
.
32. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านจาเราะปูโงะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
.
33. โครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน จังหวัดนราธิวาส
.
34. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
.
 
.
 
 
     
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th