ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 

 
         
 
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
 
.
หมวดงานบริการวิเคราะห  แบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้
.
.
หมวดปัจจัยการผลิต รายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติของตัวอย่างนำส่งวิเคราะห์ ฝ่ายวิเคราะห์ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต
           (ดิน,พืช,น้ำ,ปุ๋ย)
.
น้ำหนักตัวอย่างนำส่งวิเคราะห์
.
ลักษณะตัวอย่างที่ไม่รับวิเคราะห์ :
.
ตัวอย่างไม่มีใบนำส่ง หรือมีใบนำส่งแต่ไม่ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีเป็นหน่วยงานราชการ)
.
ตัวอย่างที่มีรายละเอียดตัวอย่างไม่ครบ (ดังเอกสารแนบ)
.
ตัวอย่างดินชื้น (ควรผึ่งให้แห้งในที่ร่ม ก่อนนำส่งวิเคราะห์)
.
ตัวอย่างพืชเน่าเสีย
.
ตัวอย่างมีปริมาณนำส่งไม่พอ
.
ตัวอย่างปุ๋ยเคมีชื้น
.
ตัวอย่างปุ๋ยเคมีปิดผนึกไม่เรียบร้อย
.
ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ยังไม่รับวิเคราะห์
.
แบบฟอร์มรายละเอียดการส่งตัวอย่าง :
.
แบบฟอร์มรวมขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์พร้อมแนบแบบฟอร์มเฉพาะตัวอย่าง
.
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างดิน
.
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างน้ำ
.
รายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่างพืช
.
แบบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย
.
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย-สำหรับ-กคบ.
 
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำขอวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย-สำหรับ-ขึ้นทะเบียน
.
   
 
     
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th