ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 

 
         
 
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
 
.
หมวดงานบริการวิเคราะห  แบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้
.
.
หมวดสารพิษ :การนำส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ของสารเคมีทางการเกษตร (Formulation)
.
1. น้ำหนักตัวอย่างที่นำส่งวิเคราะห์ :
.
ตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ควรมีปริมาตรมากกว่า ๒๐ มิลลิลิตร โดยให้ส่งตัวอย่างสารเคมีทั้งภาชนะบรรจุ และห้ามเปิดภาชนะบรรจุก่อนนำส่งวิเคราะห์
.
2. ลักษณะตัวอย่างที่ไม่รับวิเคราะห์ :
.
ตัวอย่างที่ไม่อยู่ในสภาพปกติ เช่น มีการเปิดขวดตัวอย่างก่อนนำส่งวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุมีรอยแตกร้าว หรือตัวอย่างหมดอายุ
.
ตัวอย่างที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารเคมีทางการเกษตรชนิดใด
.
ตัวอย่างที่มีการปิดฉลากที่ไม่ชัดเจน เช่น มีการปิดฉลากบนภาชนะบรรจุเป็นภาษาอื่นใดที่ ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทำให้ไม่สามารถระบุชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือวันหมดอายุของสารเคมีได้
.
3. ภาชนะบรรจุตัวอย่าง :
.
    ให้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทั้งภาชนะที่บรรจุ โดยห้ามเปิดฝาภาชนะบรรจุก่อนการนำส่งวิเคราะห์ และภาชนะที่บรรจุตัวอย่างไม่ควรมีรอยแตกร้าว หรือมีสภาพอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในสภาพไม่ปกติ
.
  4. ระยะเวลาในการส่งตัวอย่าง :
.
    หลังจากสุ่มเก็บตัวอย่างแล้ว สามารถส่งตัวอย่างได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา เนื่องจากตัวอย่างเป็นสารเคมีไม่เน่าเสีย หากไม่ส่งตัวอย่างทันที ให้เก็บรักษาตัวอย่างตามรายละเอียดที่ระบุไว้บนฉลากของสารเคมีนั้นๆ
.
5. ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ :
.
    หากผู้ส่งตัวอย่างเป็นหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร เช่น เป็นตัวอย่างจากการตรวจจับของส่วนควบคุมตามพระราชบัญญัติ จะไม่มีค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ แต่หากภาคเอกชนเป็นผู้ส่งตัวอย่าง คิดอัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างละ 500 บาท
.
6. แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างวิเคราะห์ : แบบฟอร์มรวมขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์พร้อมแนบแบบฟอร์มเฉพาะตัวอย่าง
.
การส่งตัวอย่างให้ใช้แบบฟอร์ม F1 โดยติดต่อยื่นใบนำส่งตัวอย่างได้ที่กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.8
 
 
 
     
จัดทำโดย : ฝ่ายแผนงานและประสานนโยบาย ส่วนประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th