ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 

 
           
 
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
 
.
หมวดงานบริการวิเคราะห  แบ่งออกเป็น 3 หมวดดังนี้
.
.
หมวดจุลินทรีย์ : ฝ่ายวิเคราะห์ตรวจสอบรับรองจุลินทรีย์ รายละเอียดลักษณะและคุณสมบัติของตัวอย่างนำส่งวิเคราะห์
.
ลักษณะตัวอย่างที่รับวิเคราะห์ :
.
ตัวอย่างวิเคราะห์จุลินทรีย์
.
มีการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการก่อนการส่งตัวอย่างอย่างน้อย 2 วันทำการ
    
( เบอร์โทรศัพท์ : 074-445905-6 ต่อ 31, 34 )
.
น้ำหนักตัวอย่างที่นำส่งวิเคราะห์
.
หมายเหตุ : ไม่รับตัวอย่างที่เน่าเสีย
.
ลักษณะการบรรจุตัวอย่าง
.
.
เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส ตลอดการขนส่ง
.
ตัวอย่างวิเคราะห์สารพิษจากจุลินทรีย์ (Aflatoxin)
.
มีการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการก่อนการส่งตัวอย่างอย่างน้อย 2 วันทำการ
    ( เบอร์โทรศัพท์ : 074-445905-6 ต่อ 31, 34 )
.
น้ำหนักตัวอย่างที่นำส่งวิเคราะห์
.
.
บรรจุในถุงพลาสติกใส ปิดปากถุงให้แน่น ไม่มีรอยรั่ว หรือฉีดขาด
.
เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง ตลอดการขนส่ง
.
แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการส่งตัวอย่าง :
.
แบบฟอร์มรวมขอส่งตัวอย่างวิเคราะห์พร้อมแนบแบบฟอร์มเฉพาะตัวอย่าง
.
ฝ่ายวิเคราะห์ตรวจสอบรับรองจุลินทรีย์
 
   
 
     
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th