ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 

 
 
ประจำปี :      2550       |       2551       |       2552     |       2553     |       2554    |       2555
 
 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2550

ประชากรภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรได้รับการปรับปรุงอาชีพภาคเกษตร เพื่อจะนำไปสู่การดำรงชีพที่มีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยการบูรณาการของหน่วยงาน ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เหมาะสม เอื้ออำนวยการต่อกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตร ที่จะก่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อลดปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรกรรม

2. เพื่อสร้างความยั่งยืนในกระบวนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม โดยพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่

3. เพื่อขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
แนวทางการดำเนินการ : เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยพัฒนาภาคการผลิต โดยจัดเป็นแปลงสาธิตและแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืช
 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร มี 3 กิจกรรม ดังนี้
.
ผลการดำเนินงาน
.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต
.
 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตลองกองให้มีคุณภาพในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต
.
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักไร้ดิน การปลูกข้าวโพดหวานและสับปะรดเชิงพาณิชย
.
2. แนวทางสร้างความเข็มแข็งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร กระบวนการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม
.
ผลการดำเนินงาน
.
หลักสูตร "เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา"
.
หลักสูตร "เทคโนโลยีในการผลิตลองกองคุณภาพ"
.
หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักไร้ดิน"
.
หลักสูตร "เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวานและสับปะรดเชิงพาณิชย์"
.
3. สร้างเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรกรรม
.
  สรุปผลการดำเนินงาน และปัญหา-อุปสรรค และแผนการดำเนินงานในปี 2551
.
  ภาคผนวก
 
 
จัดทำโดย : ฝ่ายแผนงานและประสานนโยบาย ส่วนประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th