ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 

 
 
ประจำปี :      2550       |       2551       |       2552     |       2553     |       2554    |       2555
 
 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2552
 
 

จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 5 จังหวัดขายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะปัญหารายได้ของเกษตรกรภาคการเกษตรที่ค่อนข้างต่ำไม่เพียงพอ ต่อการดำรงชีพ ประกอบกับปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความไม่สงบและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสาเหตุให้การพัฒนาในทุกๆ ด้านไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร และปัญหาที่สำคัญทางการเกษตรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตการเกษตรน้อย เนื่องจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมในการผลิตพืช เกษตรกรขาดการดูแลรักษาที่เหมาะสม โดยการผลิตยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ และการผลิตไม้ผล ได้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ และด้อยคุณภาพ เกษตรกรประสบปัญหาขาดความรู้ ทางด้านเทคโนโลยี การดูแลรักษาที่ถูกต้อง ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเลือกในการผลิตพืชที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มรายได้ เพิ่มความมั่นคง ยังยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชาวแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ 2551 ได้ดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยหลักการทรงงาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดยดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพารา ลองกอง ผักไร้ดิน ข้าวโพดหวาน สับปะรด ปาล์มน้ำมัน การจัดการคุณภาพยางแผ่นเพื่อเข้าสู่ตลาดกลางยางพารา และพืชไร่อาหารสัตว์ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10,000 ราย กิจกรรมสร้างแปลงต้นแบบการผลิตพืช เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้อง และเหมาะสมในพื้นที่ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรฯ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ และนำเกษตรกรไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล และยังได้ดำเนินการร่วมกับเกษตรกรผู้นำ เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชในแปลงเกษตรกรหลายๆพื้นที่ โดยเกษตรกรร่วมดำเนินการด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังดำเนินงานการพัฒนาตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา เพื่อให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองในการขายยางให้ได้ราคาสูงขึ้น ในการดำเนินการโครงการนั้น ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร


 
 
1. "เข้าใจ"
ผลการดำเนินงาน   
 หลักสูตร "เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา"
 หลักสูตร "เทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพ"
 หลักสูตร "การปลูกผักไร้ดิน"
 หลักสูตร "เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวานเชิงพาณิชย์"
 หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเชิงพาณิชย์"
 หลักสูตร "เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ (ข้าวโพดหวานและสับปะรด) "
 หลักสูตร "เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน"
 หลักสูตร "เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นเข้าสู่ตลาดกลางยางพารา"
 หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่อาหารสัตว์"
 
2. "เข้าถึง"
ผลการดำเนินงาน  
 แปลงตันแบบการผลิตพืช
 การศึกษาดูงานของเกษตรกร การปลูกพืชไร่ พริกข้าวโพด และพืชผักในภาค
 
3. "พัฒนา"
  ผลการดำเนินงาน   
   การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
   การพัฒนาศักยภาพการผลิตลองกองให้มีคุณภาพในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักไร้ดิน การปลูกข้าวโพดหวานและสับปะรดเชิงพาณิชย์
  การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดระบบการปลูกพืชเพื่อนำเข้าสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
  สรุปผลการดำเนินงาน
  ภาคผนวก
 
 
 
จัดทำโดย : ฝ่ายแผนงานและประสานนโยบาย ส่วนประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th