ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 

 
 
ประจำปี :      2550       |       2551       |       2552      |       2553     |       2554    |       2555
 
 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553
 
 

จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 5 จังหวัดขายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะปัญหารายได้ของเกษตรกรภาคการเกษตรที่ค่อนข้างต่ำไม่เพียงพอ ต่อการดำรงชีพ ประกอบกับปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความไม่สงบและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสาเหตุให้การพัฒนาในทุกๆ ด้านไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร และปัญหาที่สำคัญทางการเกษตรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตการเกษตรน้อย เนื่องจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมในการผลิตพืช เกษตรกรขาดการดูแลรักษาที่เหมาะสม โดยการผลิตยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ และการผลิตไม้ผล ได้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ และด้อยคุณภาพ เกษตรกรประสบปัญหาขาดความรู้ ทางด้านเทคโนโลยี การดูแลรักษาที่ถูกต้อง ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเลือกในการผลิตพืชที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มรายได้ เพิ่มความมั่นคง ยังยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชาวแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยหลักการทรงงาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดยดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพารา ลองกอง ผักไร้ดิน ข้าวโพดหวาน สับปะรด ปาล์มน้ำมัน การจัดการคุณภาพยางแผ่นเพื่อเข้าสู่ตลาดกลางยางพารา และพืชไร่อาหารสัตว์ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประมาณ 10,000 ราย กิจกรรมสร้างแปลงต้นแบบการผลิตพืช เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช ที่ถูกต้องและเหมาะสมในพื้นที่ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรฯ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ และนำเกษตรกรไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล และได้ดำเนินการร่วมกับเกษตรกรผู้นำ เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชในแปลงเกษตรกรหลายๆพื้นที่ โดยเกษตรกรร่วมดำเนินการด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังดำเนินงานการพัฒนาตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา เพื่อให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองในการขายยางมากขึ้น ในการดำเนินการโครงการนั้น ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร


 
 
1. "เข้าใจ"
ผลการดำเนินงาน   
 หลักสูตร "เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา"
 หลักสูตร "เทคโนโลยีการผลิตลองกองคุณภาพ"
 หลักสูตร "เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน"
 หลักสูตร "เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักไร้ดิน"
 หลักสูตร "เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ"
 หลักสูตร "เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่อาหารสัตว์"
 หลักสูตร "การปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นเพื่อเข้าสู่ตลาดกลางยางพารา"
 สรุปผลการดำเนินงาน, ข้อเสนอแนะเกษตรกร
 
2. "เข้าถึง"
ผลการดำเนินงาน  
 แปลงตันแบบการผลิตพืช
 การศึกษาดูงานของเกษตรกร
 
3. "พัฒนา"
ผลการดำเนินงาน   
   การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
   การพัฒนาศักยภาพการผลิตลองกองให้มีคุณภาพในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักไร้ดิน การปลูกข้าวโพดหวานและสับปะรดเชิงพาณิชย์
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่อาหารสัตว์ / พัฒนาเทคโนโลยีการจัดระบบการปลูกพืชและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาตลาดกลางยางพารา จังหวัดยะลา
 
  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  สรุปผลการดำเนินงาน
  ภาคผนวก
 
 
 
จัดทำโดย : ฝ่ายแผนงานและประสานนโยบาย ส่วนประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th