ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ปีงบประมาณ 2552
 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน  6  รายการ   (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน  6  รายการ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน  6  รายการ   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน  6  รายการ
 
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1  ตัน   (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1  ตัน  (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1  ตัน   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1  ตัน
 
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด  12  ที่นั่ง (ดีเซล)  (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด  12  ที่นั่ง (ดีเซล)  (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด  12  ที่นั่ง (ดีเซล)  (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด  12  ที่นั่ง (ดีเซล)
 
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ  (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (รายละเอียด)
 
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุโรงเรือนปลูกผักไม่ใช้ดิน  (รายละเอียด) 
  - รายละเอียดสอบราคาจัดซื้อวัสดุโรงเรือนปลูกผักไม่ใช้ดิน (รายละเอียด 1, 2 )
  - เอกสารสอบราคาจัดซื้อวัสดุโรงเรือนปลูกผักไม่ใช้ดิน (รายละเอียด)
  - สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุโรงเรือนปลูกผักไม่ใช้ดิน (รายละเอียด)
 
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์  (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่าย (Rack Scerver) (รายละเอียด)
- เอกสารสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบแม่ข่าย (Rack Scerver) (รายละเอียด)
  - สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่าย (Rack Scerver) (รายละเอียด)
 
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี  (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี (รายละเอียด)
- เอกสารสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี (รายละเอียด)
   
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (รายละเอียด)
- เอกสารสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์  (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ (รายละเอียด)
- เอกสารสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคา ราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ (รายละเอียด)
 
ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ  (รายละเอียด)
- รายละเอียดการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รายละเอียด)
- เอกสารสอบราคาจัดจ้าง การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคา การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รายละเอียด)
 
 
จัดทำโดย : ฝ่ายแผนงานและประสานนโยบาย ส่วนประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th