ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ปีงบประมาณ 2553
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด   (รายละเอียด) 
- รายละเอียดบัญชีประเมินราคาพัสดุชำรุด (รายละเอียด )
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก แบบเติมอากาศในฟาร์มผลิตพืชอินทรีย์   (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก แบบเติมอากาศในฟาร์มผลิตพืชอินทรีย์ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก แบบเติมอากาศในฟาร์มผลิตพืชอินทรีย์   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก แบบเติมอากาศในฟาร์มผลิตพืชอินทรีย์ (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี   (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง   (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ   (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ  จำนวน  3  หลัง (ครั้งที่2)   (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 164/56 (รายละเอียด )
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 164/122 (รายละเอียด )
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 164/124 (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ   (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ  จำนวน  3  หลัง   (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 164/56 (รายละเอียด )
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 164/122 (รายละเอียด )
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 164/124 (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี   (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
จัดทำโดย : ฝ่ายแผนงานและประสานนโยบาย ส่วนประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th,