ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ปีงบประมาณ 2555
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (รายละเอียด)
- บัญชีประเมินราคาพัสดุชำรุด (รายละเอียด )
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๘ รายการ  (รายละเอียด)
- รายละเอียดสอบราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๘ รายการ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๘ รายการ   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๘ รายการ  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ  (รายละเอียด)
- รายละเอียดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาสำเร็จรูป (รายละเอียด )
- รายละเอียดรถบรรทุกแบบ ๔ ประตู (รายละเอียด )
- รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม ๒ ตำแหน่ง (Blance) (รายละเอียด )
- รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องปรับอากาศ ๑๓,๐๐๐ BTU (รายละเอียด )
- รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องปรับอากาศ ๙,๐๐๐ BTU (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ   (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาสร้างเครื่องต้นแบบอบแห้งพริก แบบท่ออุโมงค์หมุน (รายละเอียด)
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาสร้างเครื่องต้นแบบอบแห้งพริก แบบท่ออุโมงค์หมุน (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาสร้างเครื่องต้นแบบอบแห้งพริก แบบท่ออุโมงค์หมุน   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาสร้างเครื่องต้นแบบอบแห้งพริก แบบท่ออุโมงค์หมุน  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง GAP พืช  (รายละเอียด)
- รายละเอียดขอบเขตงานจ้างเหมาตรวจติดตามแปลง GAP พืช (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง GAP   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง GAP  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) จำนวน  ๒ คัน (รายละเอียด)
- รายละเอียดการเช่าเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) จำนวน  ๒ คัน (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) จำนวน  ๒ คัน   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) จำนวน  ๒ คัน  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเกษตร  จำนวน  ๕  รายการ (รายละเอียด)
- รายละเอียดสอบราคาซื้อวัสดุเกษตร  จำนวน  ๕  รายการ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุเกษตร  จำนวน  ๕  รายการ   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุเกษตร  จำนวน  ๕  รายการ  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่างปุ๋ย (รายละเอียด)
- รายละเอียดสอบราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่างปุ๋ย (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่างปุ๋ย   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่างปุ๋ย  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) จำนวน  ๒ คัน (รายละเอียด)
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) จำนวน  ๒ คัน (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) จำนวน  ๒ คัน   (รายละเอียด)
- กำหนดการศึกษาดูงานเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๙-๑๔ ม.ค.๕๕   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) จำนวน  ๒ คัน  (รายละเอียด)
-
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน  ๘ รายการ (รายละเอียด)
- รายละเอียดสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน  ๘ รายการ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน  ๘ รายการ   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน  ๘ รายการ  (รายละเอียด)
 
 
 
 
 
จัดทำโดย : ฝ่ายแผนงานและประสานนโยบาย ส่วนประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th,