ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ปีงบประมาณ 2557
 
1. สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (รายละเอียด )
- รายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างเหมาสอบเทียบบำรุงรักษาเครื่อง GC (รายละเอียด )
- รายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างเหมาสอบเทียบบำรุงรักษาเครื่อง HPLC (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์  (รายละเอียด)
- สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์   (รายละเอียด)
 
2. สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (รายละเอียด )
- รายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างเหมาสอบเทียบบำรุงรักษาเครื่อง GC (รายละเอียด )
- รายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างเหมาสอบเทียบบำรุงรักษาเครื่อง HPLC (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์  (รายละเอียด)
- สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์   (รายละเอียด)
 
3. สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร์, เครื่องสำรองไฟ  (รายละเอียด )
- รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร์ (รายละเอียด )
- รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 6 kVA (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ   (รายละเอียด)
- สรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัฒฑ์ จำนวน 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร์, เครื่องสำรองไฟ   (รายละเอียด)
 
4. สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 13 หลัง  (รายละเอียด )
- รายละเอียดการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 13 หลัง (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 13 หลัง   (รายละเอียด)
- สรุปผลการสอบราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 13 หลัง   (รายละเอียด)
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th,