วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
 
        หน้าแรก
        เกี่ยวกับ สวพ.๘
        หน่วยงานในสังกัด
        โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร
        โครงการพระราชดำริและพิเศษ
        รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
        บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่
        กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
        งานบริการวิเคราะห์
        การเก็บตัวอย่างดิน
        การจัดการความรู้ (KM)
        วารสารเกษตรชายแดนใต้
        ๑๕ ปี กับ สวพ.๘
        ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
        พ.ร.บ.ข่าวสารภาครัฐ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
.
เอกสารสัมมนาวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ประจำปี 2561 (17 ก.ค. 61)
ผลงานเด่น กลุ่มวิชาการ สวพ.8
ผลงานเด่น กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต 1 สวพ.8
ผลงานเด่น กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต 2 สวพ.8
ผลงานเด่น ศวพ.สงขลา
ผลงานเด่น ศวพ.พัทลุง
ผลงานเด่น ศวพ.ตรัง
ผลงานเด่น ศวพ.ปัตตานี
ผลงานเด่น ศวพ.ยะลา
ผลงานเด่น ศวพ.รือเสาะ
ผลงานเด่น ศวพ.นราธิวาส
ผลงานเด่น ศวพ.สตูล
.
 
powerpoint สัมมนาวิชาการ (18 ก.ค. 61)
ทิศทางการทำงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
การควบคุม กำกับ ดูแล ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สารเคมีทางการเกษตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th