ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 

 
 
กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
         
          สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้ทำการเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรในสังกัด ทำการตรวจสอบโรงงาน และร้านจำหน่ายปุ๋ยทางการเกษตร ทุกพื้นที่ที่ สวพ.8 เป็นผู้ผิดชอบ ได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง ยะลา ปัตตานี รือเสาะ และนราธิวาส วัตถุประสงค์ในการตรวจครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ผู้ใดพบเบาะแสการผลิตปุ๋ยปลอม สามารถแจ้งได้ที่เบอร์โทรศัทพ์ 074-445905-6 ต่อ 41

ผู้ที่ผลิตปุ๋ยปลอมจะมีโทษตามกฎหมาย คือ

      ผู้ที่ผลิตปุ๋ยเคมีปลอม : มีความผิดตามมาตรา 63 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท  
     - กรณีเป็นปุ๋ยชีวภาพปลอม ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี และ กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอม ต้องระวางเป็นหนึ่งในสี่ของปุ๋ยเคมี ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยเคมีปลอม มีความผิดตามมาตรา 64 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
     - กรณีเป็นปุ๋ยชีวภาพ ต้องระวางโทษเป็นกึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี  และกรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอม ต้องระวางเป็นหนึ่งในสี่ของปุ๋ยเคมี

      ผู้ที่ผลิตปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน : มีความผิดตามมาตรา 66 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  กรณีเป็นปุ๋ยชีวภาพต้องระวางโทษเป็นกึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมี และกรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอมต้องระวางเป็นหนึ่งในสี่ของปุ๋ยเคมี 

      ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน : มีความผิดตามมาตรา 67 ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

      ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ : มีความผิดตามมาตรา 68 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงแปดหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

      ผู้ที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพต่ำกว่าเกณฑ ์ : มีความผิดตามมาตรา 69 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 2 ปี 6 เดือน และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่ำกว่าเกณฑ์ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของปุ๋ยชีวภาพ

      ผู้ที่ขายหรือนำเข้าปุ๋ยชีวภาพต่ำกว่าเกณฑ์ : มีความผิดตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี 6 เดือน และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่ำกว่าเกณฑ์ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของปุ๋ยชีวภาพ
 
พระราชบัญญัติและกฎระเบียบต่างๆ ที่ผู้ประกอบการควรทราบ
 
.
.
ผู้ประสงค์ที่จะจำหน่ายปุ๋ย วัตถุอันตราย และเมล็ดพันธุ์ควบคุม ต้องยื่นคำขอใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน
.

เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขอใบอนุญาต :

.
 
.

สถานที่ยื่นคำขอ :

.
จังหวัดสงขลา     ยื่นคำขอที่ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.8 ภายในศูนย์วิจัยยางสงขลา  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 074-445905-6 ต่อ 41
.
จังหวัดพัทลุง   ยื่นคำขอที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง (ตรงข้ามศูนย์วิจัยข้าว พัทลุง) อ.เมือง จ.พัทลุง
โทร. 074-614590
.
จังหวัดตรัง  ยื่นคำขอที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โทร. 075-211133, 075-203245
.
จังหวัดสตูล

ยื่นคำขอที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา (ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา) โทร. 074-398201

.
จังหวัดปัตตานี

ยื่นคำขอที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โทร. 073-356245

.
จังหวัดยะลา

ยื่นคำขอที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา (ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา) อ.เมือง จ.ยะลา โทร. 073-274451-2

.
จังหวัดนราธิวาส อ.เมือง ตากใบ สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี สุคืริน เจาะไอร้อง แว้ง ยื่นคำขอที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โทร. 073-651396-7
.
จังหวัดนราธิวาส อ.รือเสาะ ยี่งอ บาเจาะ ราแงะ ศรีสาคร ยื่นคำขอที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
โทร. 081-0981446
.
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต :
.
ปุ๋ย 200  บาท/ปี
.
วัตถุอันตราย 500  บาท/ปี
.
เมล็ดพันธุ์ควบคุม 100  บาท/ปี
.

- การขอยกเลิกใบอนุญาตต้องขอยกเลิกก่อนใบอนุญาติจะสิ้นอายุ

- การยื่นคำขอต่อใบอนุญาตต้องยื่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ถ้ายื่นคำขอ ใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ จะมีฐานความผิดเปรียบเทียบปรับ ดังนี้

.
ปุ๋ย ความผิดครั้งที่ 1     เปรียบเทียบปรับวันละ   50 บาท
ความผิดครั้งที่ 2     เปรียบเทียบปรับวันละ 200 บาท
ความผิดครั้งที่ 3     เปรียบเทียบปรับวันละ 400 บาท
ความผิดครั้งที่ 4     เพิกถอนใบอนุญาต
.
เมล็ดพันธุ์ เปรียบเทียบปรับวันละไม่เกิน 100 บาท
.
เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต :
.
ใบอนุญาตฉบับเดิม
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตให้ชัดเจน
สำเนาใบประกาศผู้ควบคุมร้าน (กรณีวัตถุอันตราย)
.
ค่าธรรมเนียม : การขอต่ออายุใบอนุญาติเท่ากับการขอครั้งแรก และการแจ้งใบอนุญาตสูญหาย ให้แจ้งภายใน 15 วัน
.
อัตราค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต :
.
ปุ๋ย 100 บาท
.
วัตถุอันตราย 500 บาท
.
เมล็ดพันธุ์ 50 บาท
.
บทบัญญัติ :
.
บทบัญญัติเพื่อควบคุมตามพระราชบัญญัติปุ๋ย
.
บทบัญญัติเพื่อควบคุมวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
.
บทบัญญัติเพื่อควบคุมพระราชบัญญัติพันธุ์พืช
.
แบบฟอร์ม :
.
 คำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย
.
 คำขอต่อใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย
.
 คำขอรับใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
.
     คำขอต่ออายุใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
.
     คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
.
 คำขอต่อใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
 
     
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th