วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
        หน้าแรก
        เกี่ยวกับ สวพ.๘
        โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร
        โครงการพระราชดำริและพิเศษ
        รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
        บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่
        กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัต
        งานบริการวิเคราะห์
        การเก็บตัวอย่างดิน
        การจัดการความรู้ (KM)
        วารสารเกษตรชายแดนใต้
        ๑๕ ปี กับ สวพ.๘
        ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
        ห้องสมุด สวพ.๘
        ตลาดเกษตรออนไลน์
        พ.ร.บ.ข่าวสารภาครัฐ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
.
   
   
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ โดยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วม "พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙" วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ agri shop สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘
 
   
   
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้รับรางวัลเกียรติยศประจำปี 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลงานบริการภาครัฐดีเด่น และรางวัลผลงานโครงการพระราชดำริดีเด่น ในงาน ประชุมสัมมนา year end conference ประจำปี 2560 ผลงานดังกล่าว มาจากการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรในพื้นทีภาคใต้ตอนล่าง เรื่องการสกัดเส้นใยจากต้นดาหลาและการพัฒนาการผลิตเห็ด
 
   
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดประชุม คณะทำงานบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561 โดย นายโสพล ทองรักทอง ผอ.สวพ.8 เป็นประธาน และนายวราวุธ ชูธรรมธัช ผอ.กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ชี้แจงแนวทางการทำงาน ,ผู้แทน กปร.กรมวิชาการเกษตร ร่วมให้ข้อมูล โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของสวพ.8 และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสวพ.8 จ.สงขลา   
 
  
   
  
เมื่อวันที่7 กรกฎาคม 2560 ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน" เกษตรตามศาสตร์พระราชา..สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ นโยบายA4 และ GAP เทคโนโลยีเพื่อการลดสารเคมีทางการเกษตร พันธุ์พืชที่มีชื่อของสงขลา การสนองพระราชดำริฯ คนในโครงการความมั่นคงทางอาหาร และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP ณ ฐาน 7 หมู่7 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายโสพล ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กล่าวรายงานและนำชมนิทรรศการ การจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนาการเกษตรในชุมชนต้นแบบ ที่ได้นำศาสตร์พระราชามาพัฒนาแบบมีส่วนร่วมให้เกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสร้างการรับรู้และเผยแพร่นโยบายในการพัฒนาการเกษตรของรัฐบาล ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมดูงานแปลงต้นแบบ12 ฐานเรียนรู้ในพื้นที่ของเกษตรกร
 
   
   
เมื่อ
 
   
   
   
เมื่อ
 
  
  
เมื่อ
 
  
    
 
เมื่อ
                        
  
  
  
เมื่อ
.
ภาพกิจกรรมหน้าที่   [1]  [2]  [3 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th