วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
        หน้าแรก
        เกี่ยวกับ สวพ.๘
        โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร
        โครงการพระราชดำริและพิเศษ
        รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
        บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่
        กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัต
        งานบริการวิเคราะห์
        การเก็บตัวอย่างดิน
        การจัดการความรู้ (KM)
        วารสารเกษตรชายแดนใต้
        ๑๕ ปี กับ สวพ.๘
        ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
        ห้องสมุด สวพ.๘
        ตลาดเกษตรออนไลน์
        พ.ร.บ.ข่าวสารภาครัฐ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
.
   
   
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดการประชุม คณะทำงานบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะอนุกรรมการการบริหารงานโครงการพิเศษ ในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา โดยมี นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติมาเป็นประธาน มี เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กองแผนงาน กรมวิชาการเกษตร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สวพ.8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมการ์เด้น วิว เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
 
   
   
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยม โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี เจ้าหน้าที่ ศวพ.ยะลา สวพ.8 และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อทดสอบและพัฒนาการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว, เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพของเกษตรกร, เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรเป้าหมายของโครงการไม้ดอกเมืองหนาว : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนาว, เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าว อยู่ในความดูแลของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา จังหวัดยะลา ณ พื้นที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 
   
   
เมื่อวันที่ 21 พฤษาคม 2560 คณะผู้บริหาร สวพ.8 นำโดย นายโสพล ทองรักทอง ผอ.สวพ.8 และคณะเจ้าหน้า ศวพ.ปัตตานี นำโดย นายฉัตรชัย กิตติไพศาล ผอ.ศวพ.ปัตตานี ให้การต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอุทัย นพคุณวงศ ์และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานในศูนย์วิจัย ประกอบด้วยแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงกล้วยหิน มะพร้าวกะทิ ส้มโอปูโก ปาล์มน้ำมัน โรงปุ๋ยหมักเติมอากาศ เป็นต้น พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลการนี้ ท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้นโยบาย โดยนำความห่วงใยและกำลังใจจากท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มาถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ร่วมกันทำงานตามภารกิจรัฐบาลให้สำเร็จเป้าหมาย และพัฒนางานวิชาการ เช่น การนำเห็ดสายพันธุ์ดีของกรมมาขยายผล พัฒนาเทคนิคการเพาะเห็ดเพื่อผลผลิต การวิจัยส้มโอGI การสร้างมูลค่าเพิ่มปุ๋ยหมักเป็นวัสดุเพาะกล้า การขยายพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดีโดยนำเกษรตัวผู้ไปผสมกับต้นแม่พันธุ์ดีในแปลงเกษตรกร การทำงานเชิงวิชาการในโครงการพิเศษที่ควรมีการศึกษาเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ และการไปศึกษาดูงานศูนย์วิจัยพืชเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งทางศวพ.ปัตตานีจะได้นำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติต่อไป
 
   
เมื่อวันวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายโสพล ทองรักทอง ผอ.สวพ.8 ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนฟาเร้น เรื่อง การลดการใช้สารเคมีด้วยชีวพันธ์, การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย, เอกสาร วอ.4 ร่วมกับ ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ผอ.กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในสังกัด โดย ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ สารวัตรเกษตร ,ผู้ช่วยสารวัตรเกษตร ,ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาสู่สินค้าเกษตรได้มาตรฐาน วันที่ 20-21 เม.ย.60
 
   
   
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อ.ธารโต โดยการต้อนรับของ ผอ.สิทธิ์ แดงประดับและเจ้าหน้าที่ การนี้ท่านรองอธิบดี นายอุทัย นพคุณวงศ์ ได้ให้นโยบายด้านการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล การรวบรวม อนุรักษ์พืชพื้นเมืองและคัดเลือกต้นลักษณะดีเพื่อขยายผลให้เป็นพืชเศรษฐกิจ พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในชายแดนใต้
     ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ตั้งมาตั้งแต่ปี2497 มีพื้นที่ 1009 ไร่ งานหลักเป็นการศึกษาทุเรียน ดาหลา หน้าวัว กล้วยไม้ป่า งาน อพ.สธ. เช่น ส้มพื้นเมือง ผักพื้นบ้าน งานส่งเสริมอาชีพชายแดนใต้ เป็นต้นศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา มีจุดเด่นพื้นที่อยู่ระหว่างขุนเขา มีอากาศหนาวเย็น มีความหลากหลายของพืชพื้นเมือง เช่น เงาะลิ้นจี่ (เนื้อเหมือนเงาะผิวเหมือนลิ้นจี่) เป็นต้น
 
   
   
   
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 โดยมี นายโสพล ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ผู้บริหาร สวพ.8 เจ้าหน้าในสังกัด สวพ.8 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สวพ.8 ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน ปีงบประมาณ 2560 และ งานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ ได้ลงพื้นที่ ดูผลเมล่อนจากสวนเกษตรกฤษฎิ์สมัย แพลนเทชั่น ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา
 
  
  
เมื่อวันที่25-26 มีนาคม 2560 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) สวพ.8 ร่วมคณะท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนำชัย พรหมมีชัย ในการเป็นกรรมการตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ตัดสินการประกวดแปลงใหญ ภาคใต้ 
แปลงใหญ่ข้าว อ.หนองจิก จ.ปัตตานี แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อ.สิเกา จ.ตรัง
 
  
    
 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเครือข่าย กรมวิชาการเกษตร ร่วมทำพิธีสักการะบูชาศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมกับ นายโสพล ทองรักทอง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
                        
  
  
  
เมื่อวันที่ 10 มค. 2560 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้เข้ามาดูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมใน ศวพ.พัทลุง ทั้งในสำนักงานและพื้นที่งานทดลอง กระจูด หน่อไม้น้ำ ปาล์มน้ำมัน และแปลงนาข้าว ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งหมด และได้เยี่ยมเยียนเกษตรกร พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่ง เป็นพื้นที่ติดทะเลสาบสงขลามี น้ำท่วมขังทางสัญจรและบ้านเรือนจนต้องมากางเต้นท์พักอาศัยบนถนนชั่วคราว
.
ภาพกิจกรรมหน้าที่   [1]  [2]  [3 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th