วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
 
 
.
.
  
   
  เมื่อวันที่25-26 มีนาคม 2560 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) สวพ.8 ร่วมคณะท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนำชัย พรหมมีชัย ในการเป็นกรรมการตัวแทนกรมวิชาการเกษตร ตัดสินการประกวดแปลงใหญ ภาคใต้ 
แปลงใหญ่ข้าว อ.หนองจิก จ.ปัตตานี แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อ.สิเกา จ.ตรัง
 
 
   

   
    

  เมื่อวันที่ 10 มค. 2560 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้เข้ามาดูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมใน ศวพ.พัทลุง ทั้งในสำนักงานและพื้นที่งานทดลอง กระจูด หน่อไม้น้ำ ปาล์มน้ำมัน และแปลงนาข้าว ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งหมด และได้เยี่ยมเยียนเกษตรกร พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่ง เป็นพื้นที่ติดทะเลสาบสงขลามี น้ำท่วมขังทางสัญจรและบ้านเรือนจนต้องมากางเต้นท์พักอาศัยบนถนนชั่วคราว  
 
   
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 พบปะ เยี่ยมชม การฝึกอบรมหลักสูตร " การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลแตง เพื่อเสริมรายได้" โดยมี เจ้าหน้าที่ สวพ.8 เป็นวิทยากร ณ ศาลาประชาคม ม.2 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา    
 
 
                          
   
 
  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา นำโดย นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 นำข้าราชการในหน่วยงาน เข้าร่วมพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ สนามหน้าลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเพศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขล  
 
                             
    
  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา จัดอบรม "การเพาะเห็นในถุงพลาสติก เพื่อเสริมรายได้" โดย นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ สวพ.8 เป็นผู้บรรยาย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 73 ราย จากเป็าหมาย 70 ราย เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม คือ เกษตรกรใน ต.น้ำขาว หมู่ 1 - หมู่ 9 และในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการแจกก้อนเห็ดให้เกษตรกร คนละ 4 ก้อน ณ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา      
 
   
   
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป พระราชทานรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในส่วนนิทรรศการแสดงผลงานของกรมวิชาการเกษตร นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา และนายอานันท์ เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่องการแปรรูปเส้นใยจากลำต้นดาหลา เพื่อใช้ในอุตสากรรมสิ่งทอและการตัดยอดลองกองเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป พระราชทานรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในส่วนนิทรรศการแสดงผลงานของกรมวิชาการเกษตร นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา และนายอานันท์ เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่องการแปรรูปเส้นใยจากลำต้นดาหลา เพื่อใช้ในอุตสากรรมสิ่งทอและการตัดยอดลองกองเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  
 
    
ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร ที่คว้ารางวัล "ผลงานดีเด่น จากการประกวดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ปี2559" เรื่องการพัฒนาเบญจมาสเชิงการค้าในโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามพระราชดำริ จ.ยะลา โดยโครงการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ทดลองการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวในภาคใต้ กรมวิชาการเกษตรได้ทำการวิจัยและพัฒนา จนทำให้มีการขยายผลเบญจมาสเชิงการค้าได้ ซึ่งปัจจุบันไทยนำเข้าเบญจมาสจากมาเลยเซียปีละประมาณ 50ล้านบาท โครงการนี้ได้ช่วยลดการนำเข้าและเป็นอาชีพแก่เกษตรกร ซึ่งเบญจมาสเป็นพืชที่ยังขยายการผลิตได้อีกในภาคใต้
         ขอแสดงความยินดีกับทีมงาน และขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่าน และทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน งานวิจัยและพัฒนาเหล่านี้ได้มีการถ่ายทอดและขยายผลแก่เกษตรกรในหลายพื้นที่
 
 
   
   
    
ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร ที่คว้ารางวัล งานวิจัยดีเด่นประจำปีของกรมวิชาการเกษตร สาขาพัฒนางานวิจัย เรื่อง การแปรรูปต้นดาหลาเป็นเส้นใยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้า ในงานประชุมวิชาการประจำปี2559 ณ จังหวัดชลบุรี ผลงานนี้ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ และได้รับความร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
 
        
       
       
       
        
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา โดย มีบุคลากรร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชชินีนาถ ทรงพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ สวนพรรณไม้หอมเฉลิมพระเกิยรติฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
 
    
    
   
    
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยได้ชี้แจงโครงการฯ และการดำเนินการตามบทบาทภารกิจโครงการฯ และมอบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต ที่เข้าร่วมโครงการฯ และให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ฯ ช่อง 5 และ NBT ในวัตถุประสงค์และการดำเนินการโครงการฯ

     ซึ่งงานดังกล่าว จัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนให้ร้านประกอบการ รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพจากผู้ผลิต จำหน่ายให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งช่วยลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร พร้อมสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปัจจัยการผลิตคุณภาพ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เเละสถาบันเกษตรกร

     ซึ่งพิธีมอบตราสัญลักษณ์ สานพลังประชารัฐฯ ในครั้งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 136 ร้านค้า บรรยากาศเป็นไปด้วยดี มีความเข้าใจในแนวทางโครงการฯ และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเกษตรกร
 
.
ภาพกิจกรรมหน้าที่   [1]  [2]  [3 [4]  [5]  
   
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th