วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
        หน้าแรก
        เกี่ยวกับ สวพ.๘
        โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร
        โครงการพระราชดำริและพิเศษ
        รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
        บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่
        กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัต
        งานบริการวิเคราะห์
        การเก็บตัวอย่างดิน
        การจัดการความรู้ (KM)
        วารสารเกษตรชายแดนใต้
        ๑๕ ปี กับ สวพ.๘
        ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
        ห้องสมุด สวพ.๘
        ตลาดเกษตรออนไลน์
        พ.ร.บ.ข่าวสารภาครัฐ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
  
 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 พบปะ เยี่ยมชม การฝึกอบรมหลักสูตร " การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลแตง เพื่อเสริมรายได้" โดยมี เจ้าหน้าที่ สวพ.8 เป็นวิทยากร ณ ศาลาประชาคม ม.2 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา     
.     
                        
 
  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา นำโดย นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 นำข้าราชการในหน่วยงาน เข้าร่วมพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ สนามหน้าลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเพศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
.
                       
       
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา จัดอบรม "การเพาะเห็นในถุงพลาสติก เพื่อเสริมรายได้" โดย นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ สวพ.8 เป็นผู้บรรยาย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 73 ราย จากเป็าหมาย 70 ราย เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม คือ เกษตรกรใน ต.น้ำขาว หมู่ 1 - หมู่ 9 และในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการแจกก้อนเห็ดให้เกษตรกร คนละ 4 ก้อน ณ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา      
.
 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป พระราชทานรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในส่วนนิทรรศการแสดงผลงานของกรมวิชาการเกษตร นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา และนายอานันท์ เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่องการแปรรูปเส้นใยจากลำต้นดาหลา เพื่อใช้ในอุตสากรรมสิ่งทอและการตัดยอดลองกองเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป พระราชทานรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในส่วนนิทรรศการแสดงผลงานของกรมวิชาการเกษตร นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา และนายอานันท์ เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน เรื่องการแปรรูปเส้นใยจากลำต้นดาหลา เพื่อใช้ในอุตสากรรมสิ่งทอและการตัดยอดลองกองเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
.
                
  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร ที่คว้ารางวัล "ผลงานดีเด่น จากการประกวดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ปี2559" เรื่องการพัฒนาเบญจมาสเชิงการค้าในโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามพระราชดำริ จ.ยะลา โดยโครงการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ทดลองการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวในภาคใต้ กรมวิชาการเกษตรได้ทำการวิจัยและพัฒนา จนทำให้มีการขยายผลเบญจมาสเชิงการค้าได้ ซึ่งปัจจุบันไทยนำเข้าเบญจมาสจากมาเลยเซียปีละประมาณ 50ล้านบาท โครงการนี้ได้ช่วยลดการนำเข้าและเป็นอาชีพแก่เกษตรกร ซึ่งเบญจมาสเป็นพืชที่ยังขยายการผลิตได้อีกในภาคใต้
         ขอแสดงความยินดีกับทีมงาน และขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่าน และทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน งานวิจัยและพัฒนาเหล่านี้ได้มีการถ่ายทอดและขยายผลแก่เกษตรกรในหลายพื้นที่
.
 
  
  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร ที่คว้ารางวัล งานวิจัยดีเด่นประจำปีของกรมวิชาการเกษตร สาขาพัฒนางานวิจัย เรื่อง การแปรรูปต้นดาหลาเป็นเส้นใยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้า ในงานประชุมวิชาการประจำปี2559 ณ จังหวัดชลบุรี ผลงานนี้ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ และได้รับความร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
.
 
.
ภาพกิจกรรมหน้าที่  [1]  [2]  [3 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th