วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
        หน้าแรก
        เกี่ยวกับ สวพ.๘
        โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร
        โครงการพระราชดำริและพิเศษ
        รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
        บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่
        กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัต
        งานบริการวิเคราะห์
        การเก็บตัวอย่างดิน
        การจัดการความรู้ (KM)
        วารสารเกษตรชายแดนใต้
        ๑๕ ปี กับ สวพ.๘
        ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
        ห้องสมุด สวพ.๘
        ตลาดเกษตรออนไลน์
        พ.ร.บ.ข่าวสารภาครัฐ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
     
     
     
     
     
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา โดย มีบุคลากรร่วมกันทำกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชชินีนาถ ทรงพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ สวนพรรณไม้หอมเฉลิมพระเกิยรติฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยได้ชี้แจงโครงการฯ และการดำเนินการตามบทบาทภารกิจโครงการฯ และมอบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิต ที่เข้าร่วมโครงการฯ และให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ฯ ช่อง 5 และ NBT ในวัตถุประสงค์และการดำเนินการโครงการฯ

     ซึ่งงานดังกล่าว จัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนให้ร้านประกอบการ รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพจากผู้ผลิต จำหน่ายให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งช่วยลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร พร้อมสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปัจจัยการผลิตคุณภาพ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เเละสถาบันเกษตรกร

     ซึ่งพิธีมอบตราสัญลักษณ์ สานพลังประชารัฐฯ ในครั้งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 136 ร้านค้า บรรยากาศเป็นไปด้วยดี มีความเข้าใจในแนวทางโครงการฯ และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเกษตรกร
 
  
  
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 กรมวิชาการเกษตร นำคณะ ผู้เชี่ยวชาญ ผอ.ศวพ.สงขลา และสารวัตรเกษตร ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี อินทรีย์ ในจังหวัดสงขลา โดยได้เน้นย้ำนโยบายของรัฐบาลในการดูแลปัจจัยการผลิตให้โรงงานปฏิบัติตาม กฎหมายและรักษาคุณภาพการผลิตปุ๋ยให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ สูงสุด ซึ่งผู้ประกอบการมีความพอใจมากในนโยบายรัฐที่ให้มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ปุ๋ย แม้ปัจจุบันผลการประกอบการจะได้รับ ผลกระทบจากราคายางตกต่ำทำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 50% และฝากภาครัฐในการกำกับควบคุมการค้าปัจจัยการผลิตที่ไม่อยู่ในพรบ. เช่นสารปรับปรุงดินต่างๆ สำหรับมาตรการที่สวพ8 จะดำเนินการเพิ่มเติมคือการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อจะได้เข้าใจข้อ กฎหมายและสามารถปฎิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และเห็นชอบร่วมกันว่า ควรจะมีมาตรการรับรองโรงงานคุณภาพ เช่นเดียวกับร้านจำหน่าย Q shop
 
  
  
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8(สวพ.8) และ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการ สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ ปี 2559 จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่ง ต.รำแดงเป็นพื้นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร(ศพก.) อ.สิงหนคร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 37 ราย และจาก ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 26 ราย ในพื้นที่ ศพก.อ.สทิงพระ โดย สวพ.8 ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรร่วม โครงการฯ เข้าไปดำเนินการให้คำแนะนำการปลูกพืชและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชปลูกในแปลง ที่เกษตรกรดำเนินการ โดยจะปลูกพืชเพื่อเป็นอาหาร และเป็นรายได้ ซึ่งการติดตามงานดังกล่าว ผอ.สวพ.8 ได้ให้แนวทางการทำงานโครงการ โดยให้เกษตรกรเน้นการปลูกพืชที่เป็นความต้องการของตลาด และเกษตรกรสามารถปลูกและดูแลรักษาได้ไม่ยาก แต่ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องภัยแล้งที่มีในพื้นที่ ผอ.สวพ.8 ได้เน้นย้ำการจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพแปลงปลูก ปลูกพืชโดยใช้น้ำให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ในการนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติดูแลพืชปลูก เช่น การแต่งกอและไว้หน่อกล้วยน้ำว้าให้ต้นสมบูรณ์ การปลูกกล้วยอื่น เช่น กล้วยหอมเพื่อเป็นรายได้และการปลูกมะนาวในวงบ่อ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ทั้งในเรื่องของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนและ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในปัจจุบัน
 
  
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร จัดฝึกอบรม "โครงการต้นแบบปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา" จำนวน 1 รุ่น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จากพื้นที่ ม.2, 4 เเละ6 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และ หมู่.1,3,4,5 และ 6 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 150 ราย เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ
      เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ
      เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน และหลักการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศอย่างถูกต้อง
 
  
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารสวพ.8 ตรวจเยี่ยม ศพก. สงขลา พัทลุง ตรัง หลังจากที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาและช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการ ศพก.882 ซึ่งได้มีการจัดอบรมเกษตรกรมาแล้วระยะหนึ่งนั้น รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้นโยบายว่า "หน่วยงานจะได้ร่วมกับผู้นำเกษตรกรในการพัฒนาฐานการเรียนรู้ โดยกรมวิชาการเกษตรจะนำความรู้ด้านวิชาการถ่ายทอดให้กับผู้นำ และช่วยเติมเต็มในวิชาการที่ศพก.ยังขาดอยู่" เช่น ศพก.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในเรื่องการผลิตพืชฤดูแล้งในนาข้าว การผลิตปุ๋ยหมัก การผสมปุ๋ย พืชผสมผสาน ศพก อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ พัทลุง ในเรื่องมังคุดคุณภาพดี การจัดการน้ำในสวนไม้ผล การจัดการเมล็ดพันธุ์พืชไร่ ศพก.นาข้าวเสีย อ.ยาโยง ตรัง ในเรื่องพืชฤดูแล้งในนาข้าว ปุ๋ยอินทรีย์ พืชผสมผสาน เป็นต้น "ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการร่วมกันทำงานของหน่วยงานในกระทรวง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในภาพรวมแก่เกษตรกร"
 
   
   
  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากกรมวิชาการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการ ติดตามและร่วมวางแผนการการพัฒนาศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาหรือที่รู้จักกันในชื่อ ศูนย์ธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
     นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้ข้อมูลว่าศูนย์วิจัยพืชสวนที่ธารโตแห่งนี้ตั้งมายาวนานเป็นพื้นที่มีการรวบรวมไม้ผลพันธุ์ดีไว้ โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร และทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดยะลา รวมทั้งพันธุ์ดาหลาหลากหลายสายพันธุ์กรมวิชาการเกษตรจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย เทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งรวบรวมพันธุ์ ขยายพันธุ์ พืชสวน ไม้ผลพันธุ์ดี พืชสมุนไพรแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการพัฒนาจะร่วมกับชุมชนในการคัดเลือกและอนุรักษ์พืชพันธุ์ดีของท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจของพื้นที่ได้ ขณะเดียวกันจะให้ความสำคัญกับการให้ความรู้วิชาการแก่เกษตรกร รวมทั้งเยาวชนได้รู้จักรักษาทรัพยากรพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น ปัจจุบันศูนย์วิจัยพืชสวนธารโต มีแปลงเรียนรู้ทุเรียน ดาหลา ลองกอง และผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมพันธุ์สุราษฏร์ธานี การพัฒนาศูนย์วิจัยจะช่วยในการพัฒนาการผลิตพืชสวนในพื้นที่ ซึ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส จะมีพื้นที่ปลูกลองลองประมาณ 1แสน4หมื่น ไร่ ทุเรียน 9 หมื่น ไร่ มังคุด 3 หมื่น ไร่ เงาะ 4 หมื่น ไร่ มะพร้าว 1แสน 5 หมื่น ไร่ มีมูลค่ารวมประมาณ 2 พันล้านบาท
  
   
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา(ศวพ.ยะลา) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายดิเรก ตนพยอมและเจ้าหน้าที่จาก ศวพ.ยะลาได้มีการประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ 9 หน่วยงาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง ซึ่งจังหวัดยะลามีการเน้นพืชปลูกที่สำคัญ เช่น ยางพารา ทุเรียน มีการนำนโยบายสำคัญมาใช้พัฒนาพืชต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีจากหน่วยงานกรมต่างๆ ทั้งในด้านการผลิตพืช/สินค้าเกษตร การจัดการดิน/น้ำเพื่อการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร การรวมกลุ่มเกษตรกร การตลาดสินค้าเกษตร เป็นต้น ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภายใต้ ศพก. ต่างๆ โดยจะเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและผู้สนใจ ทั้งนี้ single command จ.ยะลาได้ตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมา เพื่อรองรับภารกิจตามนโยบายในแต่ประเด็นกิจกรรม และมอบให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในแต่ละส่วนราชการเป็นประธานคณะทำงานย่อย ซึ่งทุกหน่วยงานจะไปร่วมกันดำเนินการที่ ศพก. ทั้ง 8 แห่ง โดยเป็น ศพก.เรื่องยางพารา 5 แห่ง เรื่องไม้ผล(ทุเรียน) 2 แห่ง และเรื่องข้าว 1 แห่ง ซึ่งการประชุมหารือจะทำให้เกิดความชัดเจนในกรอบการดำเนินการ และมีทิศทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  
   
   
   
  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายดิเรก ตนพะยอม เป็นประธานการประชุม "คณะทำงานบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 โดยให้นำนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร มาใช้ในการทำงาน ตามแนวทางพระราชดำริ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ผลปี 2558 อบรมเกษตรกร 16,569 คน ทำแปลงต้นแบบการผลิตพืช 19 ชนิด 79 แปลง ขยายผลเทคโนโลยีการเกษตร 1,605 ราย
  
   
   
   
  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 นำโดย นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในสังกัด ร่วมแถลงข่าวการดำเนินโครงการ "ควบคุม กำกับดูแล ปัจจัยการผลิตในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง"พร้อมเดินหน้ามาตรการเร่งด่วนป้องกันปัญหาปัจจัยการผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นวงกว้าง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 8 หน่วยงานในสังกัด และคณะสื่อมวลขน เข้าร่วมฟังการแถลงข่าว ณ หอประชุมหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา
  
  
  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการ อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม ครั้งที่ 7 ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย แล้ง ปี 2558/2559 ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยมีเนื้อหาวิชา ได้แก่
1.ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช
2.วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
3.การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
4.การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
5.การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้สารเคมี
ทั้งนี้ ศวพ.นราธิวาส รับผิดชอบ 9 อำเภอ และมี 9 ศูนย์ฯ โดยทำการอบรมศูนย์ฯ ละ 5 รุ่น รวม 45 ครั้ง (มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ 50 คนต่อรุ่น) และได้ทำการอบรมฯ แล้ว 7 ครั้ง คิดเป็น 15.55 เปอร์เซ็นต์
  
  
  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม(รุ่นที่ 1) ครั้งที่2 ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย แล้ง ปี 2558/2559 ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีเนื้อหาวิชา ได้แก่
1.ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต
2.วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
3.การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
4.การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
5.การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้สารเคมี
6.เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล ยางพารา นาข้าวและปาล์มน้ำมัน
     เพื่อให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถรับทราบและเรียนรู้เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมของกรมวิชาการเกษตร และสามารถปรับใช้ในการผลิตพืชได้ ซึ่งผลจากการฝึกอบรมเกษตรกรมีความสนใจด้านการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนและ เพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับเกษตรเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ ศวพ.ตรัง รับผิดชอบ 10 อำเภอ และมี 10 ศูนย์ฯ โดยทำการอบรมศูนย์ฯ ละ 5 รุ่น รวม 50 ครั้ง(มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ 50 คนต่อรุ่น) และได้ทำการอบรมฯ 2ครั้ง คิดเป็น 4 เปอร์เซนต์
  
  
 
  
  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
     - หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม (รุ่นที่ 3) ครั้งที่ 17 ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
     - หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม (รุ่นที่ 3) ครั้งที่ 18 ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
     โดยมีเนื้อหาวิชา ได้แก่
1.ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต
2.วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
3.การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
4.การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
5.การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้สารเคมี
6.เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล ยางพารา นาข้าวและปาล์มน้ำมัน
     เพื่อให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถรับทราบและเรียนรู้เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมของกรมวิชาการเกษตร และสามารถปรับใช้ในการผลิตพืชได้ซึ่งผลจากการฝึกอบรมเกษตรกรมีความสนใจด้าน การผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนและเพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ศวพ.พัทลุงรับผิดชอบ 11 อำเภอ และมี 11 ศูนย์ฯ โดยทำการอบรมศูนย์ฯ ละ 5 รุ่น รวม 55 ครั้ง(มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ 50 คนต่อรุ่น) และได้ทำการอบรมฯ 18 ครั้ง คิดเป็น 32.7 เปอร์เซนต์
  
  
  
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร มีความพร้อมที่จะให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ ศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้แปลงต้นแบบการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการผลิตพันธุ์พืช 9 กลุ่ม และการปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยาง ในขณะนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ได้มีความร่วมมือกับโรงเรียนในอำเภอปะเหลียน 1 โรงเรียน ในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วม 75 คน โดยจะสิ้นสุดโครงการดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และในขณะนี้ได้มีสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เข้ามาขอศึกษาดูงานแก่นักเรียน เป็นจำนวนมาก
  
  
  
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและสุ่มสำรวจเก็บตัวอย่างปุ๋ย ในอำเภอห้วยยอด อำเภอรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
  
  
  
  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและสุ่มสำรวจเก็บตัวอย่างปุ๋ย ในอำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
  
  
  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้ให้การ อบรมเกษตรกรภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร(ศพก.) รุ่นที่ 1 หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถรับทราบและเรียนรู้เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมของกรมวิชาการเกษตร และสามารถปรับใช้ในการผลิตพืชได้
  
  
  
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง อบรมเกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอป่า พะยอม (รุ่นที่ 1) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม(รุ่นที่ 1) ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัย แล้ง ปี 2558/2559 ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีเนื้อหาวิชา ได้แก่
1.ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต
2.วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
3.การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
4.การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
5.การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้สารเคมี
6.เทคโนโลยีการผลิตข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ และพืชผัก
เพื่อให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถรับทราบและเรียนรู้เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมของกรมวิชาการเกษตร และสามารถปรับใช้ในการผลิตพืชได้
  
   
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการ อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม(รุ่นที่ 2) ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
     ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส รับผิดชอบ 9 อำเภอ และมี 9 ศูนย์ฯ โดยทำการอบรมศูนย์ฯ ละ 5 รุ่น รวม 45 รุ่น (มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ 50 คนต่อรุ่น) และได้ทำการอบรมฯแล้ว 2 รุ่น ชึ่งการอบรมฯ ดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 จากทั้งหมด 45 ครั้ง จึงคิดเป็น 4.44 เปอร์เซนต์
.
 
 
  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร ได้มีการ อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม (รุ่นที่ 1) ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ตามนโยบายของรัฐบาล
- ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
- ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
     ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงรับผิดชอบ 11 อำเภอ และมี 11 ศูนย์ฯ โดยทำการอบรมศูนย์ฯ ละ 5 รุ่น รวม 55 รุ่น (มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ 50 คนต่อรุ่น) และได้ทำการอบรมฯแล้ว 4 ครั้ง ชึ่งการอบรมฯ ดังกล่าวเป็นครั้งที่ 3 และ 4 จากทั้งหมด 55 ครั้ง จึงคิดเป็น 7.2 เปอร์เซนต์
.
ภาพกิจกรรมหน้าที่   [1]  [2]  [3 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th