วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
 
 
.
.
    
    
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ออกเยี่ยมเกษตรกร ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สัมภาษณ์การผลิตพืชพบว่าเกษตรกรมีการเพิ่มการปลูกพืชเสริมรายได้ นอกเหนือจากการปลูกข้าวที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ หนึ่งในอาชีพที่น่าสนใจคือการเลี้ยงแพะเนื้อซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดชายแดนใต้ โดยสวพ8 จะทำการพัฒนาระบบการปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยง นำอ้อยอาหารสัตว์ที่กรมได้คัดเลือกพันธุ์มาปลูกให้เป็นแหล่งอาหารคุณภาพ ซึ่งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำหนักสดประมาณ 20 ตัน/ไร่/ปี มีโปรตีนประมาณ 5% และทนแล้งได้ดีกว่าหญ้าทั่วๆไป  
 
    
      สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำการจัดการพืชในสภาพน้ำท่วม
โดยนายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ออกคำแนะนำเกษตรกร ให้ปฏิบัติดูแลพืชผลในช่วงฤดูมรสุม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีน้ำท่วมขังในภาคใต้ตอนล่าง โดยการจัดการพืชเพื่อรับมือกับสภาพน้ำท่วม ในช่วงก่อนน้ำท่วมขังควรเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่าให้มีผลอยู่ติดกับต้น และตัดแต่งกิ่งให้เหลือใบน้อยลงเพื่อลดความสูญเสีย ให้ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูง ทางใบ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้ต้นไม้ และเสริมคันดินรอบแปลงพืชได้ ก็จะช่วยในเรื่องการสูบน้ำออกได้เร็วขึ้น ในขณะที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่ หากต้นไม้ยังไม่แสดงอาการทิ้งใบ ให้รีบเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่สวนโดยเร็ว หาวิธีเติมอากาศโดยทำให้น้ำที่ท่วมขังมีการเคลื่อนไหว ถ่ายเท หรือหมุนเวียน เช่น ใช้กังหันตีน้ำหลังน้ำลดแต่ดินยังเปียกหรือหมาดอยู่ ห้ามเดินย่ำผิวดินโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ต้นตายได้โดยง่าย ควรปล่อยทิ้งไว้ให้หน้าดินแห้งก่อน และหลังจากดินแห้งแล้วควรเพิ่มการใส่ปุ๋ยเร่งการสร้างรากใหม่แทนรากเดิมที่เสียหาย โดยให้ใช้ปุ๋ยทางใบ เอาดินหรือทรายออกจากโคนต้นพืช ตัดแต่งกิ่งปลิดผล เพื่อลดการคายน้ำของพืช พรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช จะทำให้รากพืชแตกใหม่ได้ดีขึ้น ในพืชที่มีปัญหาของโรครากเน่า และโคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราหลังจากน้ำลดแล้วหากพืชมีอาการดังกล่าว ให้ราดโคนต้นพืชหรือทาด้วยสารเคมีกันรา
 
 
    
    
    
 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้จัด "พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน"โดยนายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เป็นประธานในพิธี โดยมีเจ้าหน้าที่ สวพ.8 และศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา  
 
 
    
    
 
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 โดยนางเพ็ญทิพา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กล่าวต้อนรับ นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการ ซึ่งได้เดินทางมามอบนโยบายการทำงานด้าน งานวิจัย งานผลิตเมล็ดพันธ์ งานตามพระราชบัญญัติ งานโครงการพิเศษ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 7 และ 8 ณ หอประชุมหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา  
 
    
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นางเพ็ญทิพา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 นำคณะเจ้าหน้าที่ สวพ.8 ปลูกต้นไม้โครงการ "ปลูกไม้ผลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา" ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา     
 
    
    
   
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดประชุม"รับฟังความคิดเห็นผลการดำงานวิจัยและการขับเคลื่อนผลงานวิจัย" เพื่อใช้ประโยชน์เรื่องการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนการเกษตรเขตที่ 8 เป็นวิทยากร และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประชุม ณ ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยการประชุมครั้งนี้ เกษตรกรพูดเหมือนกัน คือ "ทำให้เกิดความพอเพียงเพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือความสุขและความสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชน จากการมีส่วนร่วมทำงานกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8"  
 
    
    
    
    
วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายายน ๒๕๕๘ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จัดประชุมสัมมนาเรื่อง "การสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน นายศักดิ์โสภณ อั้งสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กล่าวรายงาน โดยมีคณะทำงานโครงการฯ เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด สวพ.๘ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมอัญญาวี ทับแขก บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่  
 
    
    
    
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะ มา "ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือการดำเนินงานของด่านตรวจพืช ของกรมวิชาการเกษตร (ภาคใต้)" เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อม การจัดตั้งเป็นด่านสินค้าการเกษตรชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี นายศักดิ์โสภณ อั้งสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8, ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) สวพ.8, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศูนย์เครือข่าย), ผู้อำนวยการด่านตรวจพืช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมดังกล่าว
 
    
    
เมื่อวันที่ ๓-๔ กันยายายน ๒๕๕๘ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร จัดงาน "มหกรรมวิชาการเกษตรและของดีชายแดนใต้ " โดยได้รับเกียรติจาก นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน นายวิชิต ตรีพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘หน่วยงานเครือข่าย เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานมหกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา จ.ยะลา  
.
ภาพกิจกรรมหน้าที่   [1]  [2]  [3 [4]  [5] 
   
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th