วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
        หน้าแรก
        เกี่ยวกับ สวพ.๘
        โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร
        โครงการพระราชดำริและพิเศษ
        รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
        บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่
        กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัต
        งานบริการวิเคราะห์
        การเก็บตัวอย่างดิน
        การจัดการความรู้ (KM)
        วารสารเกษตรชายแดนใต้
        ๑๕ ปี กับ สวพ.๘
        ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
        ห้องสมุด สวพ.๘
        ตลาดเกษตรออนไลน์
        พ.ร.บ.ข่าวสารภาครัฐ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
  
  
  
  
  
  
  
  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ร่วมกับสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนางานวิจัยด้านเครื่องจักรกลเกษตร ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้งาน" ครั้งที่ 6 เขตภาคใต้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดย ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นเจ้าหน้าที่และเกษตรกร จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา จำนวน 80 คน (เจ้าหน้าที่ 44 คน เกษตรกร 36 คน) การสัมมนาแบ่งกลุ่งย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยางพาราและปาล์มน้ำมัน กลุ่มไม้ผล และกลุ่มพืชไร่/พืชผัก/่ข้าว โดยมีวัตถุประสงค์ระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตภาคการเกษตร เพื่อทราบถึงความต้องการการใช้เครื่องจักรกล ปัญหา และข้อจำกัด เพื่อนำไปจัดทำแผน/ยุทธศาสตร์เครื่องจักรการเกษตรต่อไป
  
   
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "การเพาะเห็ดแก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา
  
  
  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในเขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติปุ๋ย พันธุ์พืช และวัตถุอันตราย ซึ่งทำให้มีประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร สร้างความมั่นคงต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนิ
  
   
  
  กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "การเพาะเห็ดแก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้"
- วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกพยอม ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
- วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ วัดปลักชะเมา ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา
- วันที่ 23 ธันวาคม 2558 มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 94 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
- วันที่ 24 ธันวาคม 2558 มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 80 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
     โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวทั้งสิ้น 421 ราย ซึ่งเกษตรได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องการผลิตเห็ด และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งชนิดของเห็ดและวิธีการเพาะเห็ดต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตเห็ดได้ด้วยตนเองหรือการรวมกลุ่มผลิต เป็นอาหารและเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตกร ในสภาพการณ์ที่การทำสวนยางพารา ซึ่งเป็นอาชีพหลัก ประสบปัญหาเรื่องราคาลดต่ำลงในปัจุบัน
  
   
   
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ.สงขลา จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ในหลักสูตร " การจัดการสวนยางพารา และการแนะนำการกรีดยางที่ถูกต้อง" แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรจำนวน 100 คน ณ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  
  
  เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8(สวพ.8) กรมวิชาการเกษตร เข้าพื้นที่และร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อบูรณาการงานศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ 1 ใน 16 ศูนย์ของจังหวัดสงขลา จาก 882 ศูนย์ทั้งประเทศ และเป็นเกษตรแปลงใหญ่เรื่องข้าวของจังหวัดสงขลา ซึ่ง สวพ.8 ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมวิชาการเกษตร ที่สามารถดำเนินการได้ในเรื่องของข้าว ได้แก่ พืชก่อนและหลังนา ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวมีการทำนาเพียงปีละครั้ง (นาปี) และมีน้ำเพื่อการเกษตรเฉพาะช่วงฤดูฝน และการร่วมงานดังกล่าว เพื่อการดำเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2559 ของกรมวิชาการเกษตร ในโครงการเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตพืช โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลาของ สวพ.8 ร่วมกับเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร และตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 2 พื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตพืชโดยการปรับใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต และเพิ่มรายได้จากการทำการเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของรัฐบาล
.
.
ภาพกิจกรรมหน้าที่  [1]  [2]  [3 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th