วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
        หน้าแรก
        เกี่ยวกับ สวพ.๘
        โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร
        โครงการพระราชดำริและพิเศษ
        รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
        บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่
        กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัต
        งานบริการวิเคราะห์
        การเก็บตัวอย่างดิน
        การจัดการความรู้ (KM)
        วารสารเกษตรชายแดนใต้
        ๑๕ ปี กับ สวพ.๘
        ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
        ห้องสมุด สวพ.๘
        ตลาดเกษตรออนไลน์
        พ.ร.บ.ข่าวสารภาครัฐ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
  
  
  
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ออกเยี่ยมเกษตรกร ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สัมภาษณ์การผลิตพืชพบว่าเกษตรกรมีการเพิ่มการปลูกพืชเสริมรายได้ นอกเหนือจากการปลูกข้าวที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ หนึ่งในอาชีพที่น่าสนใจคือการเลี้ยงแพะเนื้อซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดชายแดนใต้ โดยสวพ8 จะทำการพัฒนาระบบการปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยง นำอ้อยอาหารสัตว์ที่กรมได้คัดเลือกพันธุ์มาปลูกให้เป็นแหล่งอาหารคุณภาพ ซึ่งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำหนักสดประมาณ 20 ตัน/ไร่/ปี มีโปรตีนประมาณ 5% และทนแล้งได้ดีกว่าหญ้าทั่วๆไป
  
  
  
  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำการจัดการพืชในสภาพน้ำท่วม
โดยนายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ออกคำแนะนำเกษตรกร ให้ปฏิบัติดูแลพืชผลในช่วงฤดูมรสุม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีน้ำท่วมขังในภาคใต้ตอนล่าง โดยการจัดการพืชเพื่อรับมือกับสภาพน้ำท่วม ในช่วงก่อนน้ำท่วมขังควรเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่าให้มีผลอยู่ติดกับต้น และตัดแต่งกิ่งให้เหลือใบน้อยลงเพื่อลดความสูญเสีย ให้ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูง ทางใบ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้ต้นไม้ และเสริมคันดินรอบแปลงพืชได้ ก็จะช่วยในเรื่องการสูบน้ำออกได้เร็วขึ้น ในขณะที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่ หากต้นไม้ยังไม่แสดงอาการทิ้งใบ ให้รีบเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่สวนโดยเร็ว หาวิธีเติมอากาศโดยทำให้น้ำที่ท่วมขังมีการเคลื่อนไหว ถ่ายเท หรือหมุนเวียน เช่น ใช้กังหันตีน้ำหลังน้ำลดแต่ดินยังเปียกหรือหมาดอยู่ ห้ามเดินย่ำผิวดินโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ต้นตายได้โดยง่าย ควรปล่อยทิ้งไว้ให้หน้าดินแห้งก่อน และหลังจากดินแห้งแล้วควรเพิ่มการใส่ปุ๋ยเร่งการสร้างรากใหม่แทนรากเดิมที่เสียหาย โดยให้ใช้ปุ๋ยทางใบ เอาดินหรือทรายออกจากโคนต้นพืช ตัดแต่งกิ่งปลิดผล เพื่อลดการคายน้ำของพืช พรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช จะทำให้รากพืชแตกใหม่ได้ดีขึ้น ในพืชที่มีปัญหาของโรครากเน่า และโคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราหลังจากน้ำลดแล้วหากพืชมีอาการดังกล่าว ให้ราดโคนต้นพืชหรือทาด้วยสารเคมีกันรา
  
   
  
  เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้จัด "ประชุมคณะทำงานเว็บไซต์ ครั้งที่ 2 " จุดประสงค์เพื่อให้ศูนย์เครือข่าย สามารถสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้กับผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ สวพ.8 และศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
  
  
  
  
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ได้จัด "พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน"โดยนายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เป็นประธานในพิธี โดยมีเจ้าหน้าที่ สวพ.8 และศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา
  
   
  
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 คณะเจ้าหน้าที่ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเครือข่าย เข้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมทำพิธีสักการะบูชาศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมกับ นายอนันต์ อักษรศรี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
.
 
 
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 โดยนางเพ็ญทิพา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กล่าวต้อนรับ นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการ ซึ่งได้เดินทางมามอบนโยบายการทำงานด้าน งานวิจัย งานผลิตเมล็ดพันธ์ งานตามพระราชบัญญัติ งานโครงการพิเศษ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 7 และ 8 ณ หอประชุมหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา
.
 
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นางเพ็ญทิพา ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 นำคณะเจ้าหน้าที่ สวพ.8 ปลูกต้นไม้โครงการ "ปลูกไม้ผลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา" ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
.
 
 
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จัดประชุม"รับฟังความคิดเห็นผลการดำงานวิจัยและการขับเคลื่อนผลงานวิจัย" เพื่อใช้ประโยชน์เรื่องการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนการเกษตรเขตที่ 8 เป็นวิทยากร และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมประชุม ณ ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยการประชุมครั้งนี้ เกษตรกรพูดเหมือนกัน คือ "ทำให้เกิดความพอเพียงเพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือความสุขและความสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชน จากการมีส่วนร่วมทำงานกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8"
.
ภาพกิจกรรมหน้าที่   [1]  [2]  [3 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th