วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
        หน้าแรก
        เกี่ยวกับ สวพ.๘
        โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร
        โครงการพระราชดำริและพิเศษ
        รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
        บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่
        กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัต
        งานบริการวิเคราะห์
        การเก็บตัวอย่างดิน
        การจัดการความรู้ (KM)
        วารสารเกษตรชายแดนใต้
        ๑๕ ปี กับ สวพ.๘
        ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
        ห้องสมุด สวพ.๘
        ตลาดเกษตรออนไลน์
        พ.ร.บ.ข่าวสารภาครัฐ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
  
  
  
  
 
  วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายายน ๒๕๕๘ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จัดประชุมสัมมนาเรื่อง "การสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน นายศักดิ์โสภณ อั้งสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กล่าวรายงาน โดยมีคณะทำงานโครงการฯ เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด สวพ.๘ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมอัญญาวี ทับแขก บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่
.
  
  
  
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะ มา "ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือการดำเนินงานของด่านตรวจพืช ของกรมวิชาการเกษตร (ภาคใต้)" เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อม การจัดตั้งเป็นด่านสินค้าการเกษตรชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี นายศักดิ์โสภณ อั้งสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8, ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง) สวพ.8, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศูนย์เครือข่าย), ผู้อำนวยการด่านตรวจพืช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมดังกล่าว
.
   
   
  เมื่อวันที่ ๓-๔ กันยายายน ๒๕๕๘ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ กรมวิชาการเกษตร จัดงาน "มหกรรมวิชาการเกษตรและของดีชายแดนใต้ " โดยได้รับเกียรติจาก นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน นายวิชิต ตรีพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘หน่วยงานเครือข่าย เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานมหกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา จ.ยะลา
.
    
   
  เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จัดประชุม "คณะกรรมการบริหารงานวิจัย และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ สวพ.๘ " โดย นายศักดิ์โสภณ อั้งสกุล ผอ.สวพ.๘ เป็นประธาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด สวพ.๘ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สวพ.๘ จังหวัดสงขลา
.
   
   
   วันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรมวิชาการเกษตร จัดประชุม "การถ่ายโอนใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ขายปุ๋ย และใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตร ของ สวพ.๘ เข้าสู่ระบบ National Single Window " โดยมี นายธีระพล  ศิลกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สวพ.๕ จ.ชัยนาท เป็นประธานและวิทยากร โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด สวพ.๘ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สวพ.๘ จังหวัดสงขลา
ภาพกิจกรรมหน้าที่  [1]  [2]  [3 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th