วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
 
  ประวัติความเป็นมา
  ทำเนียบผู้อำนวยการ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  บทบาทหน้าที่ สวพ.8 และเครือข่าย
  โครงสร้างภายใน สวพ.8
  ข้อมูลพื้นฐานภาคใต้ตอนล่าง
  ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา สวพ.8
       ปี พ.ศ.2559 - 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
 
สวพ. 8 แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 5 กลุ่ม ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 1139/2555
การปรับปรุงการแบ่งงานภายใน ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 คือ
 
1. กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย

มีอำนาจหน้าที่ :

 ศึกษา วิเคราห์และจัดทำแผนและงบประมาณ ประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด

 ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

 
2. กลุ่มวิชาการ
มีอำนาจหน้าที่ :

 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา พืช ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการแก้ไขปัญหา ของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

 ให้คำปรึกษาประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนัก
 
3. กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
มีอำนาจหน้าที่ :

 ศึกษา และพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

 ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช และมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่รับผิดชอบ

 ให้คำปรึกษาประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนัก

 
4. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
มีอำนาจหน้าที่ :

 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช

 ให้บริการทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
5. กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
 
มีอำนาจหน้าที่ :

 ควบคุมและกำกับตามกฎหมายว่าด้วย วัตถุอันตราย ปุ๋ย และพันธุ์พืชในพื้นที่รับผิดชอบ

 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th