วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
 
  ประวัติความเป็นมา
  ทำเนียบผู้อำนวยการ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  บทบาทหน้าที่ สวพ.8 และเครือข่าย
  โครงสร้างภายใน สวพ.8
  ข้อมูลพื้นฐานภาคใต้ตอนล่าง
  ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา สวพ.8
       ปี พ.ศ.2559 - 2564
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ทำเนียบผู้อำนวยการ สวพ.8
 
ชื่อ  -  นามสกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
 
ดร.ลิขิต  นวลศรี
2 ต.ค. 2536 - 2 ม.ค. 2539
 
นายวิทยวัฒน์  กุญชร ณ อยุธยา
3 ม.ค. 2539 - 8 ธ.ค. 2543
 
นายประวิตร  วงศ์สุคนธ์
9 ธ.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2547
 
นายอุดร  เจริญแสง
    นักวิชาการเกษตร 8 ว.
    รักษาราชการแทน ผอ.สวพ.8
1 ต.ค. 2547 - 11 ก.พ. 2548
 
นายสุขวัฒน์  จันทรปรรณิก
    ผู้อำนวยการสถาบันยาง
    รักษาราชการแทน ผอ.สวพ.8
12 ก.พ. 2548 - 30 ก.ย. 2548
 
นางวรรณจันทร์  โฆรวิส
    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางสงขลา
    รักษาราชการแทน ผอ.สวพ.8
1 ต.ค. 2548 - 7 ธ.ค. 2548
 
นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา
8 ธ.ค. 2548 - 23 ม.ค. 2555
 
นายสุรเดช ปัจฉิมกุล
14 ก.พ. 2555 - 12 พ.ย. 2556
 
นายศักดิ์โสภณ อั้งสกุล
27 ธ.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558
 
นายอนันต์ อักษรศรี
10 พ.ย. 2558 - 13 ธ.ค. 2559
 
นายโสพล ทองรักทอง
2 มี.ค. 2560  -       30 ก.ย. 2561
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th