วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
 
  ประวัติความเป็นมา
  ทำเนียบผู้อำนวยการ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  บทบาทหน้าที่ สวพ.8 และเครือข่าย
  โครงสร้างภายใน สวพ.8
  ข้อมูลพื้นฐานภาคใต้ตอนล่าง
  ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา สวพ.8
       ปี พ.ศ.2559 - 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ทำเนียบผู้บริหาร
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 

ผู้อำนวยการ สวพ.8


นายโสพล ทองรักทอง
     ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) สูง
 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง)


นายธัชธาวินท์   สะรุโณ
     นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ
  
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด สวพ.8 มี 5 กลุ่ม 7 ศูนย์
 

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย


นางเพ็ญทิพา   ศิริวัฒน์
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
 

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ


นางสาวบุญณิศา ฆังคมณี

     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 
 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต


นางสรัญญา ช่วงพิมพ์
     นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
     
 
 

ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางศิริกุล โกกิฬา

     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
     ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
 


ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ

นายเพื่อม วุ่นซิ้ว

     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา


ว่าง
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 
 
 


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง


นางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 
 
 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง


นางสุคนธ์ วงศ์ชนะ
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา


นายวิชิต   ตรีพันธ์
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี


นายโนรี อิสมะแอ
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส


นายไพศอล หะยีสาและ
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ


นางสาวฉันทนา คงนคร
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th