วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
 
  ประวัติความเป็นมา
  ทำเนียบผู้อำนวยการ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  บทบาทหน้าที่ สวพ.8 และเครือข่าย
  โครงสร้างภายใน สวพ.8
  ข้อมูลพื้นฐานภาคใต้ตอนล่าง
  ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา สวพ.8
       ปี พ.ศ.2559 - 2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ทำเนียบผู้บริหาร
ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 

ผู้อำนวยการ สวพ.8


ว่าง
     ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร) สูง
 
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใต้ตอนล่าง)


นายธัชธาวินท์   สะรุโณ
     นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ
  
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด สวพ.8 มี 6 กลุ่ม 8 ศูนย์
 

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย


นางเพ็ญทิพา   ศิริวัฒน์
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
 

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ


นางสาวบุญณิศา ฆังคมณี

     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 
 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต


นางสรัญญา ช่วงพิมพ์
     นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
     
 
 

ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางศิริกุล โกกิฬา

     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
     ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
 


ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ

นายเพื่อม วุ่นซิ้ว

     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่

นายวิจิตร เพชรเล็ก

     เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา


นายบรรเทา จันทร์พุ่ม
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 
 
 


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง


นางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 
 
 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง


นางสุคนธ์ วงศ์ชนะ
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา


นายวิชิต   ตรีพันธ์
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส


นายโนรี อิสมะแอ
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี


นายไพศอล หะยีสาและ
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ


นางสาวฉันทนา คงนคร
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล

นายชนินทร์ ศิริขันตยกุล
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th