์ ..... วิสัยทัศน์ กรมวิชาการเกษตร : "เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม " วิสัยทัศน์ สวพ.8 : "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา แก้ปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ เกิดความอยู่ดีมีสุขของชุมชน และสร้างผลการพัฒนาที่ยั่งยืน" .
 
  รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
            งานวิจัยดีเด่น
         ปาล์มน้ำมัน
         สับปะรด
         ขมิ้น
         มังคุด
         หน้าวัวลูกผสม
         ผักไม่ใช้ดิน
         ถั่วหรั่ง
         อ้อย
         ข้าวโพด
         การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
            การเกษตรแบบอินทรีย์
            เห็ด
            ส้มจุก
            ลองกอง
            พริก
            ข้าวฟ่าง
            ฟ้าทลายโจร
            การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
            เครื่องจักรไปโอดีเซลแบลซ์
            ยางพารา
            มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ผลการวิจัยและทดสอบดีเด่นระดับกรมวิชาการเกษตร
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
 
 
 
 
 
ผลงานวิจัยดีเด่น : ประจำปี 2550
 
.
  ประเภทสาขาสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตไบโอดีเซลแบบแบบซ์ โดยใช้กระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชั่น และทรานเอสเทอร์ริฟิเคชั่น" โดยนายประสพโชค ตันไทย วิศวกรการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการ สวพ.8 และคณะ .(ผลงานวิจัย)  
.
.
ผลงานวิจัยดีเด่น : ประจำปี 2552
.
  ประเภทงานพัฒนางานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคผลสดภาคใต้ตอนล่าง" โดยนายสำราญ สะรุโณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง สวพ.8 และคณะ  .(ผลงานวิจัย)  
.
.
 
 
ผลงานวิจัยดีเด่น : ประจำปี 2553
.
 
.
  ประเภทงานพัฒนางานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกอง ให้มีคุณภาพในพื้นที่ภาคใต้" โดยนางสาวสุพร ฆังคมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการ สวพ.8 และคณะ  (ผลงานวิจัย)  
.
 
.
  ประเภทงานบริการวิชาการ เรื่อง "การบริการวิชาการเกษตรต่อเนื่อง" โดยนางสาวเขมมิการ์ โขมพัตร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.8 และคณะ  .(ผลงานวิจัย)  
.
.
รายงานผลการวิจัยและทดสอบ
 
.
.
    ปาล์มน้ำมัน :  
.
การทดสอบชุดเทคโนโลยีในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับการปลูกในสภาพนาของเกษตรกรรายย่อยของจังหวัดพัทลุง ปี 2553
.
การทดสอบชุดเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับพื้นที่ดอนของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดสงขลา
.
การทดสอบชุดเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับพื้นที่ดอนของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดสตูล
.
การทดสอบชุดเทคโนโลยีในการจัดสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับการปลูกในสภาพนาของเกษตรกรรายย่อยของจังหวัดพัทลุง ปี 2551
.
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
.
    สัปปะรด :  
.
การคัดเลือกและขยายหน่อพันธุ์สับปะรดปลอดจากเชื้อไวรัสสาเหตุโรคเหี่ยว
.
การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดในเขตภาคใต้ตอนล่างจังหวัดพัทลุง
.
การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวและเพิ่มผลผลิตสับปะรดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
.
การทดสอบปรับใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยและสารอินทรีย์ในการปลูกสับปะรดปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อนำไปสู่เกษตรอินทรีย์
.
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวและเพิ่มผลผลิตสับปะรดในจังหวัดพัทลุง
.
การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคผลสด ภาคใต้ตอนล่าง
.
    ขมิ้น :  
.
ศึกษาสำรวจประเมินประสิทธิภาพศัตรูธรรมชาติของแมลงวันขมิ้นศัตรูขมิ้นในแหล่งปลูกขมิ้นจังหวัดพัทลุงและตรัง
.
ศึกษาแนวทางการใช้สารเคมี สารชีวภาพ และน้ำหมักสมุนไพร เพื่อควบคุมและป้องกันกำจัดแมลงวันคล้ายมดศัตรูขมิ้น
.
ศึกษาสำรวจประเมินความเสียหายจากการเข้าทำลายของแมลงวันคล้ายมด ศัตรูขมิ้นชนิดใหม่ในแหล่งปลูกขมิ้นจังหวัดพัทลุงและตรัง
.
การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นชันตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่เกษตรเขตภาคใต้ตอนล่าง
.
    มังคุด :  
.
การศึกษาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจังหวัดพัทลุง
.
การพัฒนาเทคโนโลยีแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุดจังหวัดพัทลุง
.
ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบ GAP ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
.
    หน้าวัวลูกผสม :  
.
การทดสอบพันธุ์หน้าวัวลูกผสมที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
.
    ฝักไม่ใช้ดิน :  
.
การทดสอบประสิทธิภาพการปลูกผักไม่ใช้ดิน
.
การทดสอบประสิทธิภาพโรงเรือนปลูกผักโดยไม่ใช้ดินในพื้นที่จังหวัดยะลา
.
การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตผักอนามัย (กางมุ้ง) และผักไร้ดิน (Hydroponics) ของโครงการเกษตรเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
.
    ถั่งหรั่ง :  
.
เปรียบเทียบพันธุ์ถั่วหรั่งอายุสั้นในแปลงเกษตรกร
.
การทดสอบพันธุ์ (ถั่วหรั่งอายุสั้น) ในแปลงเกษตรกร
.
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์สำหรับควบคุมโรคทางใบของถั่วหรั่ง
.
การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ถั่วหรั่ง
.
การผสมพันธุ์ถั่วหรั่ง
.
การปลูกและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของลูกผสมชั่วที่ 1 
.
การปลูกและศึกษาลักษณธะทางพันธุกรรมของลูกผสมชั่วที่ 2  
.
การศึกษาความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของเชื้อพันธุกรรมถั่งหรั่งโดยอาศัยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
.
    อ้อย :  
.
การเปรียบเทียบผลผลิตอ้อยอาหารสัตว์บางพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (อ้อยตอปีที่ 3)
.
การทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตของอ้อยอาหารสัตว์
.
    ข้าวโพด :  
.
การคัดสายพันธุ์พ่อแม่ข้าวโพดหวานลูกผสมให้บริสุทธิ์
.
การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวให้ได้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงสุด
.
การทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตต้นสดของข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดไร่
.
    การเกษตรเพียงพอ :  
.
การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการจัดระบบการปลูกพืชเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
.
การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชที่นำไปสู่การเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
.
    การเกษตรอินทรีย์ :  
.
การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชที่นำไปสู่ การเกษตรแบบอินทรีย์ในแปลงต้นแบบระบบเกษตรผสมผสานจังหวัดพัทลุง
.
การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชที่นำไปสู่การเกษตรแบบอินทรีย์ในแปลงต้นแบบระบบเกษตรผสมผสานจังหวัดสงขลา
.
    เห็ด :  
.
การใช้วัสดุเศษเหลือจากปาล์มน้ำมันเป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ดสกุลนางรม (Pleurotus cystidiosus O.K. Miller)
.
การประเมินสายพันธู์เห็ดนางรมที่เหมาะสมกับการเพาะในภาคใต
.
การประเมินสายพันธุ์เห็ดหอมที่เหมาะสมกับการเพาะในภาคใต้
.
การประเมินสายพันธุ์เห็ดขอนขาวที่เหมาะสมกับการเพาะในพื้นที่ภาคใต
.
การประเมินสายพันธุ์เห็ดเป๋าฮื้อที่เหมาะสมกับการเพาะในพื้นที่ภาคใต
.
    ส้มจุก :  
.
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและฟื้นฟูส่งเสริมการปลูกส้มจุกในเขตภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
.
    ลองกอง :  
.
การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลผลิตลองกองในพื้นที่จังหวัดสงขลา  
.
การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลผลิตลองกองในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
.
การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลผลิตลองกองในพื้นที่จังหวัดสตูล
.
การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการโรคของลองกอง
.
ทดสอบการยืดอายุการเก็บรักษาลองกองและการใช้ 1-MCP ต่อการเก็บรักษาลองกอง
.
    พริก :  
.
ทดสอบการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออกในพื้นที่จังหวัดสงขลา
.
ทดสอบการปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออกในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  
.
ศึกษาปริมาณสารกลุ่ม Capsaicinoids ในพริกสายพันธู์ต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
.
การวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีการใช้สารสกัดในการควบคุมเชื้อรา (Colletotrichum capsici) สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก  
.
การทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพพริกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
.
    ข้าวฟ่าง :  
.
ทดสอบศักยกาพการให้ผลผลิตของข้าวฟ่างตัดต้นสด
.
    ฟ้าทลายโจร :  
.
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตผลผลิต สารตกค้าง และสาระสำคัญของฟ้าทะลายโจร ในแปลงปลูกเกษตรกร
.
    การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ :  
.
การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Global Positioning System, GPS) สำรวจการระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติในท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
.
    เครื่องจักรไบโอดีเซลแบบซ์ :  
.
การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตไบโอดีเซลแบบซ์ โดยใช้กระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชั่นและทรานเอสเทอร์ริฟิเคชั่น
.
    ยางพารา :  
.
การศึกษายอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
.
    มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร :  
.
ศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผลิตผลเกษตรนำเข้า  
.
 
 
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th